SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce

 25.03.2013

VZN OBCE BAJEROV

č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bajerov
§ 1
Základné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku poskytnutia a spôsob použitia dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu detí, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy, centra voľného času, zriadených na území obce Bajerov, ktorých zriaďovateľom je obec a ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie
1)   Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, osobný príplatok, platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, príplatok za zmennosť, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, kreditový príplatok, výkonnostný príplatok, príplatok za praktickú prípravu, príplatok za prácu v noci, príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za prácu nadčas, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a odmenu, vyplácaných pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom; výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia; výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa; výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.
2)   Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení podľa § 1 a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby. Ide o výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom a služby špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie.
3)   Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.
4)   Efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom.
5)   Účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky.
6)   Účelnosťou je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným účelom ich použitia.
7)   Počtom detí /žiakov/ materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, školského klubu detí, centra voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy vo veku do 14 rokov veku žiaka (ďalej len výkonový ukazovateľ), rozhodným pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škôl MŠ SR 40-01.
8)   Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia definované v § 1 je:
- škola s právnou subjektivitou a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bajerov,
§3
Výška dotácie
1. Obec Bajerov určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ:
Kategória školy, školského zariadenia Normatív pre obecné školy a školské zariadenia
Dieťa materskej školy vo veku od 3 rokov - 1.450,- €
Žiak ZŠ na činnosť ŠKD - 80,- €
Potenciálny stravník – žiak základnej školy - 90,- €
Žiak v jednom CVČ - 55,- €
Žiak v dvoch CVČ - 1/2 z  55,- €
Žiak v troch CVČ - 1/3 z  55,- €


2. Obec Bajerov na základe žiadosti o dotáciu uzatvorí zmluvu o poskytnutí dotácie s centrom voľného času zriadeného mimo územia obce Bajerov. Výška dotácie bude poskytnutá centru voľného času na žiaka alikvotne podľa toho, v koľkých centrách voľného času žiak je členom , po doložení žiadosti obci Bajerov s týmito prílohami:
- kópia zriaďovacej listiny CVČ, kópia rozhodnutia o prijatí žiaka /dieťaťa/ do CVČ, čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že jeho dieťa je zapísané v CVČ, ktoré žiada o dotáciu alebo zápisný lístok dieťaťa do CVČ.
§4
Dotácia pre školu a školské zariadenie
1) Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu výkonových ukazovateľov vykázaných v § 2, ods. 7 VZN a ročnej výšky dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ určenej podľa jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení v § 3 VZN. Ročná dotácia sa poskytuje v celých eurách bez desatinných miest, po matematickom zaokrúhlení súčinu.
2) Dotácia určená podľa prvého odseku bude poskytovaná prijímateľovi dotácie mesačne do 20-tého dňa daného mesiaca v celých eurách bez desatinných miest vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky dotácie. Ďalšia dotácia bude poskytnutá až po predložení zúčtovania u poskytnutej dotácie.
3) Dotácia na CVČ bude poskytovaná prijímateľovi dva krát ročne a to v mesiaci február -50% a v mesiacu september 50%.
4) Obec Bajerov poskytne každoročne dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu detí, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy, centra voľného času, zriadených na území obce Bajerov, ktorých zriaďovateľom je obec na účet školy. Podmienkou na pridelenie dotácie je predloženie návrhu rozpočtu školy a školského zariadenia podľa osobitných predpisov a zúčtovanie už poskytnutej dotácie.
§ 5
Použitie dotácie

1) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy a prevádzku.
Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
2) Prijímateľ dotácie je oprávnený v nevyhnutných prípadoch presúvať pridelené finančné prostriedky medzi jednotlivými školskými zariadeniami.
§ 6
Zúčtovanie dotácie
1) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa § 4 je povinný zúčtovať dotáciu s obcou Bajerov štvrťročne; do 20 dní po ukončení príslušného štvrťroka, prostredníctvom výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN-1-04. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka.
§ 7
Kontrola použitia dotácie

1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN vykonáva obec Bajerov prostredníctvom hlavného kontrolóra obce.
2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účinne a účelné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
§ 8
Opatrenia na zabezpečenie efektívnosti poskytnutých zdrojov
1) Obec Bajerov môže upraviť prijímateľovi dotácie objem finančných prostriedkov pridelených na mzdy a prevádzku pri zistení výrazného poklesu počtu detí z pôvodného počtu vykázaného k 15. septembru predchádzajúceho roku.
2) Výrazný pokles počtu detí oproti vydaným rozhodnutiam o prijatí pre príslušný rok je povinný štatutárny zástupca hlásiť zriaďovateľovi, resp. poskytovateľovi dotácie.
3) Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené, je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej dotácie.
§ 9
Záverečné ustanovenia

l) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Bajerove dňa 8.3.2013 uznesením č. 10/2013.
2) Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia na
obecnej tabuli.

V Bajerove dňa 8.3.2013
Vladimír Mruz
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bajerov dňa: 20.2.2013
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Bajerov dňa:10.3.2013
VZN nadobúda účinnosť dňa: 25.3.2013


1