SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce BAJEROV

 01.04.2015
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce BAJEROV (ďalej len „Zásady“).

Časť I.
Úvodné ustanovenia

§ 1 Účel
Tieto zásady upravujú:
1. Postavenie a funkciu rozpočtu obce BAJEROV (ďalej len „obec“).
2. Rozpočtový proces obce.
3. Zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie obce..
4. Finančnú kontrolu.

§ 2 Pojmy
Na účely týchto Zásad sú definované nasledovné pojmy:
Rozpočet Rozpočet je základný nástroj finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.
Viacročný rozpočet Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.
Rozpočtový proces Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie vrátane zmien, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu obce, vrátane prípravy a schvaľovania záverečného účtu obce.
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je ucelený súbor rozpočtových požiadaviek.
Programový rozpočet V súlade s § 4, odst. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obce programový rozpočet neuplatňuje.


Časť II.
Rozpočet obce

§ 3 Základné ustanovenia
1. Obec zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a podľa neho hospodári.
2. Rozpočet obce sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou najmenej na tri rozpočtové roky, ako tzv. viacročný rozpočet.
3. Viacročný rozpočet obce tvorí:
a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b).
4. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
5. Rozpočet obce sa vnútorne člení na:
a) časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“),
b) časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“),
c) časť finančných operácií.
6. Rozpočet obce podľa odseku 5 sa predkladá na schválenie obecnému zastupiteľstvu v členení minimálne na úrovni hlavnej ekonomickej klasifikácie, rozpočtovej klasifikácie
7. Obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.
8. Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

§ 4 Príjmy a výdavky rozpočtu
1. Príjmami rozpočtu obce sú:
a) výnosy miestnych daní a poplatkov,
b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce ,
c) výnosy z finančných prostriedkov obce,
d) sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené obcou,
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
i) účelové dotácie z rozpočtu VÚC alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitného predpisu,
j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj :

a) prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,
b) návratné zdroje financovania,
c) združené prostriedky,

Z rozpočtu obce sa uhrádzajú (výdavky) :
a) záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností upravených osobitnými predpismi,
b) výdavky na výkon samosprávnych funkcií podľa osobitných predpisov ,
c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo VÚC, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,
g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
h) iné výdavky ustanovené osobitným predpisom,


1. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:
a) právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, záujmovým združeniam a spoločenským organizáciám ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce za podmienok ustanovených "VZN o poskytovaní dotácií, a finančných výpomocí z rozpočtu obce ." Tieto prostriedky podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytovaním nemožno zvýšiť celkový dlh obce.
b) Obec môže poskytnúť dotácie aj inej obci ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej podobnej udalosti na ich území.

2. Z rozpočtu obce sa môžu uhrádzať aj osobitné výdavky, ktorými sú:
a) vzdelávanie zamestnancov a to na
b) školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá, kongresy,
c) periodickú tlač a neperiodickú tlač a iné prostriedky slúžiace na vzdelávanie zamestnancov pre potreby obce, zmluvné poistenie majetku,
d) reprezentačné účely,
e) propagačné účely.

3. Výdavky na reprezentačné účely môžu byť použité, ak si to vyžadujú politické, hospodárske, spoločenské alebo pracovné dôvody a to na:
a) pohostenie pri oficiálnych návštevách a na ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí,
b) občerstvenie účastníkov porád, konferencií a iných pracovných stretnutí. Pre účely týchto zásad sa za oficiálnu návštevu považuje tuzemská alebo zahraničná delegácia, ktorá prerokúva politické alebo hospodárske otázky obce. Za občerstvenie sa považuje káva, čaj a iné nealkoholické nápoje, prípadne aj alkoholické nápoje a jedlo podľa povahy a dĺžky trvania akcie. Výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí sú výdavky na ich uvítanie, ubytovanie, stravovanie, dopravu, tlmočenie, vstupné na kultúrny program. Starosta obce môže delegácii v spoločensky nutnej miere poskytnúť primeraný dar. Za úroveň a rozsah reprezentačných výdavkov zodpovedá starosta obce. Výdavky na propagačné účely môžu byť použité na propagáciu a reklamu, ktorá bezprostredne súvisí s činnosťou obce, na novoročné pozdravy, inzerciu, internetovú stránku obce, vizitky, účasť na výstavách a expozíciách.
c) Podrobne zásady na používanie prostriedkov na reprezentáciu stanovujú samostatné zásady pre čerpanie týchto prostriedkov.

Časť III.
Rozpočtový proces

§ 5 Subjekty rozpočtového procesu
1. Na rozpočtovom procese sa podieľajú jednotlivé subjekty v rozsahu uvedenom v týchto Zásadách, a to:
a) obecný úrad,
b) starosta obce,
c) obecné zastupiteľstvo.

§ 6 Hlavné úlohy subjektov v rozpočtovom procese
1. Starosta obce najmä:
a) riadi rozpočtový proces,
b) predkladá návrh rozpočtu na rokovanie Obecného zastupiteľstva,
c) v súlade s § 11 odst. 4 zák. 369/1990 o obecnom zriadení vykonáva zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením v rozsahu príjmov a výdajov bežného rozpočtu s tým, že výsledok bežného rozpočtu ostáva nezmenený.
d) predkladá návrh na zmenu rozpočtu na rokovanie Obecného zastupiteľstva v prípade, že dochádza k zmene výsledku bežného rozpočtu, resp. k zmenám kapitálového rozpočtu alebo finančných operácií
e) predkladá návrh záverečného účtu na rokovanie Obecného zastupiteľstva,

2 . Obecné zastupiteľstvo najmä:
a) schvaľuje rozpočet obce, zmeny rozpočtu podľa odst. 1, písm. d) a použitie rezervného fondu,
b) kontroluje finančné plnenie rozpočtu obce ,
c) schvaľuje záverečný účet obce, rozhoduje o použití mimorozpočtových peňažných fondov, o použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozpočtového hospodárenia,
d) rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,
e) schvaľuje a rozhoduje o združovaní prostriedkov obce.
f) obec môže vykonávať rozpočtové opatrenia podľa písm. a) len do 31.8. príslušného rozpočtového roku .Po tomto termíne môže vykonávať len také zmeny rozpočtu, ktorým sa nezvýši schodok rozpočtu s výnimkou zmien rozpočtu z dôvodu potreby úhrady výdavkov na likvidáciu následkov živelných pohrôm alebo iných mimoriadnych okolnosti, alebo výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.

3. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne úkony súvisiace s rozpočtovým procesom, najmä:
a) zabezpečuje odborné podklady potrebné na správne a úplné spracovanie návrhu rozpočtu obce a návrhu na zmenu rozpočtu obce,
b) sústreďuje a spracúva rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu od fyzických a právnických osôb a subjektov rozpočtového procesu podľa týchto Zásad,
c) vyhodnocuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie,
d) spracúva hodnotiace správy a záverečný účet obce,
e) na požiadanie Obecného zastupiteľstva spracováva jednotlivé podkladové materiály, rozbory a pod.,
f) zabezpečuje spracovávanie podkladov a výkazníctvo vo vzťahu k príslušným orgánom v súlade s osobitnou právnou úpravou.
g) vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce o príjmov a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu podľa zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v zmysle osobitných predpisov.

Časť IV.
Zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu

§ 7 Zostavovanie rozpočtu
1. Práce na zostavení návrhu rozpočtu obce riadi starosta obce.
2. Pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu rozpočtu obce je obec povinná
prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú
z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi a súčasne
zabezpečiť súlad rozpočtu so zámermi a cieľmi.

§ 8 Schvaľovanie rozpočtu
1. Starosta obce predkladá ním odsúhlasený návrh rozpočtu obce na schválenie Obecnému zastupiteľstvu.
2. Pri schvaľovaní rozpočtu musia všetky dodatočne uplatnené poslanecké návrhy obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov týchto návrhov a súvis so zámermi a cieľmi obce.

§ 9 Rozpočtové provizórium
1. Ak rozpočet obce neschváli Obecné zastupiteľstvo do 31. decembra bežného roka, obec hospodári podľa rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.
2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce po jeho schválení.

Časť V.
Pravidlá rozpočtového hospodárenia

§ 10 Rozpočtové hospodárenie
1. Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu obce a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.
2. V prípade potreby na základe vývoja hospodárenia obec môže vykonať zmeny vo svojom rozpočte.

§ 11 Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov
1. Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť do konca kalendárneho roka s výnimkou tých prostriedkov, ktorých nevyčerpané zostatky v súlade s osobitnými predpismi možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch a to len na účely, na ktoré boli schválené v rozpočte obce. Na zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu obce v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce.
2. Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené.
3. Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou formou dotácie, s výnimkou dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalších dotácií poskytovaných v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
4. Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu obce, môže obec na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.
5. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu obce možno použiť príjmy kapitálového rozpočtu obce, ak sa vrátia do termínu ich použitia na rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtového roka. Za rovnakých podmienok je možné použiť prostriedky rezervného fondu.

§ 12 Pravidlá používania návratných zdrojov financovania
1. Obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka sa tieto zdroje môžu výnimočne použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu obce.
2. Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu obce v nasledujúcich rokoch.
3. Obec nesmie prevziať záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby s výnimkou záruky prevzatej obcou za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.
4. Obec môže prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka..
5. Dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce. Porušenie podmienok je povinný bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií SR.

§ 13 Pravidlá uzatvárania zmlúv v osobitných prípadoch
1. Obec je povinná pri uskutočňovaní postupov podľa zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov oznámiť Ministerstvu financií SR začatie verejného obstarávania zákazky a predkladá Ministerstvu financií SR návrh zmluvy pred jej uzavretím.
2. Obec postupuje podľa odseku 1, ak hodnota plnenia zo zmluvy podľa odseku 1 za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť prevyšuje sumu 12.000.000,- Sk / 398.327 €.
3. Povinnosti starostu obce a hlavného kontrolóra obce pri uzatváraní zmlúv v osobitných prípadoch sú stanovené v § 17a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
.
§ 14 Osobitosti v rozpočtovej sfére
1. Obec môže určiť, že jeho subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu, budú hospodáriť osobitne, len so zvereným preddavkom. Zároveň určí výšku preddavku a obdobie, na ktoré sa poskytuje. Obec je povinná zúčtovať príjmy a výdavky týchto subjektov najneskôr do konca rozpočtového roka.
2. Obec môže združovať prostriedky podľa Občianskeho zákonníka. Združené prostriedky sa vedú na samostatnom účte.
3. Obec uskutočňuje platby podľa uzatvorenej zmluvy o združení zo zdrojov, ktoré je oprávnené použiť na činnosť vymedzenú v predmete tejto zmluvy.
4. Obec vyporiada majetok, ktorý získala výkonom činnosti financovanej zo združených prostriedkov.

§ 15 Ozdravný režim a nútená správa
1. Ozdravný režim predchádza zavedeniu nútenej správy. Obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jeho záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradilo niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti.
2. Povinnosti starostu obce a hlavného kontrolóra obce pri ozdravnom režime sú stanovené v §19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Časť VI.
Peňažné fondy obce

§ 16 Peňažné fondy obce
1. Obec vytvára vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Tvorí ich zo zostatkov týchto fondov z minulých rokov, prebytku rozpočtu obce za uplynulý rozpočtový rok.
2. Zostatky peňažných fondov koncom rozpočtového roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.
3. Prostriedky svojich peňažných fondov používa obec prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka.
4. Obec vytvára tieto mimorozpočtové peňažné fondy:
a) rezervný fond
b) sociálny fond

§ 17 Rezervný fond
1. Rezervný fond sa tvorí z prebytku hospodárenia vo výške určenej Obecným zastupiteľstvom, pričom minimálny ročný prídel do fondu je 10% z prebytku rozpočtu obce uplynulého roka. Ďalej môžu byť zdrojom fondu darované finančné prostriedky a zostatky z minulých rokov.
2. Rezervný fond sa používa na nasledovné účely:
a) doplnenie zdrojov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku,
b) úhradu schodkového výsledku hospodárenia,
c) krytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka,
d) obstaranie cenných papierov a na kapitálový vklad do činnosti iných subjektov.

§ 18 Sociálny fond
1. Sociálny fond sa tvorí z dohodnutého prídelu do výšky 1,5% z celkového objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku, zo zostatku prostriedkov sociálneho fondu z minulých rokov a z prostriedkov získaných zo splátok pôžičiek.
2. Tvorbu a použitie sociálneho fondu sa riešia samostatné Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu.

Časť VII.
Zmena rozpočtu

§ 19 Zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenia
1. V priebehu roka je možné vykonať zmeny schváleného rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu obce, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo by neplnenie bežných príjmov mohlo narušiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roku.
2. Obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach v priebehu roka.
3. Práce na zostavení návrhu zmeny rozpočtu riadi starosta obce.
4. Pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu na zmenu rozpočtu obce je obec povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi a súčasne zabezpečiť súlad rozpočtu so zámermi a cieľmi.

Časť VIII.
Zodpovednosť za hospodárenie a monitorovanie rozpočtového hospodárenia

§ 20 Zodpovednosť za hospodárenie
1. Za hospodárne, efektívne a účinné využívanie rozpočtových prostriedkov obce zodpovedá starosta obce.
2. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v rámci zabezpečenia samosprávnych funkcií obce a preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu im zverenej pôsobnosti zodpovedá starosta obce a účtovníčka.

§ 21 Monitorovanie hospodárenia
1. Práce na zostavení monitorovacej správy riadi starosta obce.
2. Starosta obce predkladá ním odsúhlasenú monitorovaciu správu na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu, a to najneskôr do 60 dní po uplynutí prvého polroka.

Časť IX.
Záverečný účet

§ 22 Finančné usporiadanie
1. Po skončení rozpočtového roka obec finančne usporiada svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a VÚC. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce.

§ 23 Hodnotenie a zostavovanie záverečného účtu
1. Práce na zostavení návrhu záverečného účtu obce riadi starosta obce.
2. Záverečný účet obce obsahuje najmä:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) správu o inventarizácii majetku obce,
e) finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia,
f) prehľad o vykonaných rozpočtových opatreniach,
g) stanovisko hlavného kontrolóra obce.
3. Zostavený návrh záverečného účtu obce prerokuje ekonómka so starostom obce.

§ 24 Schvaľovanie záverečného účtu
1. Starosta obce predkladá ním odsúhlasený návrh záverečného účtu obce na schválenie Obecnému zastupiteľstvu, a to najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
2. Prebytok rozpočtu obce po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov. O použití prebytku hospodárenia alebo spôsobe úhrady schodku rozhoduje Obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu.
3. Záverečný účet obce schvaľuje Obecné zastupiteľstvo výrokom:
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. V tomto prípade je Obecné zastupiteľstvo povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Časť X.
Finančná kontrola a hlavný kontrolór obce

§ 25 Finančná kontrola
1. Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a osobitnými predpismi overuje:
a) splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov,
b) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
d) na účely finančného riadenia dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami,
e) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.
2. Pri nakladaní s verejnými prostriedkami a vlastnými prostriedkami obec postupuje v súlade so zákonom č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi.

§ 26 Hlavný kontrolór obce
1. Osobitné postavenie v rámci nakladania s verejnými prostriedkami a vlastnými prostriedkami rozpočtu obce má hlavný kontrolór obce.
2. V rámci rozpočtového procesu najmä:
a) vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu na zmenu rozpočtu,
b) vypracováva odborné stanoviská k hodnotiacej správe a záverečnému účtu,
c) kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami obce,
d) kontroluje finančné plnenie rozpočtu,
2. Výsledky svojej činnosti kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu.

Časť XI.
Záverečné ustanovenia

§ 27
1. V ostatných záležitostiach neupravených týmito Zásadami sa obec riadi zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
2. Návrh rozpočtu obce a záverečný účet musia byť pred schválením v Obecnom zastupiteľstve zverejnené minimálne na 15 dní na úradnej tabuli obce.
3. Schválený rozpočet obce, monitorovacia správa a záverečný účet musia byť zverejnené po schválení Obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce.
4. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo .
5. Nadobudnutím účinnosti týchto Zásad sa rušia doterajšie "Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce „ zo dňa 27.8.2010
6. Na týchto Zásadách sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bajerove,
dňa 1.8.2014
7. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

V Bajerove 1.8.2014


........................................
Vladimír Mruz
starosta obce


1