SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dodatok č.1 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 11.12.2015

DODATOK č.1 ktorým sa mení a doplňa VZN č. 1/2012 o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce B a j er ov 
Obecné zastupiteľstvo v Bajerove na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v neskoršom znení sa uznieslo na tomto doplnení VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
Čl.I
VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto: 
§ 9 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení takto: 
(1) V obci Bajerov je zavedený triedený — separovaný zber.
(2) Sadzba poplatku za komunálny odpad je 0,0192 € na osobu a kalendárny deň a 7,00 za osobu a kalendárny rok.
(3) Obec Bajerov stanovuje výšku koeficientu: 1,0.
(4) Poplatok za komunálny odpad vyrubí obec rozhodnutím.
(5) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,015 €/ kg.
(6) Poplatok za drobný stavebný odpad obec nevyrubuje rozhodnutím. 
Čl.II
(1) Na tomto dodatku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bajerove dňa : 11.12.2015
(2) Tento dodatok č.1 k VZN č. 1/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.
V Bajerove dňa 11.12.2015
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bajerov dňa: 27.11.2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Bajerov dňa: 11.12.2015
VZN nadobúda účinnosť dňa:  1.1.2016
Vladimír Mruz
starosta obce 

1