SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dodatok č. 1/2017 k VZN č.1/2015 - Obstarávanie potravín

 18.09.2017

Obec Bajerov podľa § 6 odst.1 v nadväznosti na § 11 odst.4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28, § 114, , § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva


DODATOK č. 1/2017
k Všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len „VZN“) obce Bajerov č. 1/2015 zo dňa 1.7.2015
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení


§6
Obstarávanie potravín
Nákup potravín v zariadení školského stravovania (v ŠJ) zabezpečuje vedúca ŠJ, ktorá sa pri obstarávaní potravín riadi Metodickou príručkou pre obstarávanie potravín v dikcii zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadeniami pre školské stravovanie.
Aby vynaložené náklady na obstarávanie boli hospodárne a efektívne, obstarávanie potravín v zariadení školského stravovania – v ŠJ sa uskutočňuje vystavením objednávky s tým, že hodnota jedného nákupu je nižšia ako 700,- € (slovom: sedemsto eur) s DPH. Do tohto limitu vedúca ŠJ nemusí robiť prieskum trhu a nemusí ho zdokumentovať.


§7
Účinnosť
1) Na tomto Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bajerove dňa 8.9.2017 , uznesením č. 3/09/2017.
2) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom 26.9.2017.


Vyvesené dňa: 11.9.2017
Zvesené dňa: 25.9.2017


Vladimír Mruz
Starosta obce


1