SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

S m e r n i c a, upravujúca postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou

 01.04.2015

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva starosta obce, ako štatutárny zástupca Obce BAJEROV – verejného obstarávateľa túto smernicu, ktorá definuje pojmy vo verejnom obstarávaní, upravuje postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.

1.2 Cieľom tejto Smernice je zabezpečiť  transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami, a podporiť čestnú hospodársku súťaž.

Článok 2
Pojmy vo verejnom obstarávaní

2.1 Verejným obstarávaním v zmysle zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú :
zákazky na dodanie tovaru,
zákazky na poskytnutie služieb,
zákazky na uskutočnenie stavebných prác,
koncesia na stavebné práce a služby (peňažné plnenie je kompenzované právom užívať stavbu, resp. brať úžitky z poskytnutej služby),
súťaž návrhov.

2.2 Obec Bajerov je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona verejným obstarávateľom.

Článok 3
Finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou

3.1 Zákazka s nízkou hodnotou = hodnota zákazky je nižšia v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok:
- pre tovar a služby do 10 000,00 EUR
- pre stavebné práce do 20 000,00 EUR

3.2 Do predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH – sa zahŕňa :
- hodnota opakovaných plnení, ak sa plánujú,
- všetky prípadné predĺženia zmluvy,
- ceny a odmeny, ktoré sa poskytujú uchádzačom, alebo účastníkom súťaže návrhov.

Dodávka tovaru alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy pre stavebné práce sa nesmie zahrnúť do predpokladanej hodnoty zákazky na uskutočnenie stavebných prác.
Ak sú stavebné práce alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota sa určí ako súčet všetkých častí zákazky.
Ak dodávka tovaru je rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky.

Článok 4
Postup pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami

4.1 Zákazka s nízkou cenou je taká zákazka, ktorej hodnota je:
- nižšia ako 10 000,00 EUR pre tovary a služby
- nižšia ako 20 000,00 EUR pre stavebné práce
v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

4.2 Činnosti pri zadávaní zákazky s nízkymi hodnotami vykonáva zamestnanec v pracovnej kompetencii ktorého je obstaranie predmetu zákazky.

4.3 Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou zamestnanec, v kompetencii ktorého je zadanie zákazky postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

4.4 Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase zabezpečovania dodania tovarov, poskytnutia služieb a uskutočnenie stavebných prác.

4.5 Pri cene nezvyčajne vysokej alebo nízkej, zamestnanec stanoví ďalší postup, najmä nevyhodnotenie predloženej ponuky, alebo rokovanie s uchádzačom predkladajúcim nezvyčajne vysokú alebo nízku cenu predmetu obstarávania s cieľom dosiahnutia obvyklej ceny a primeranej kvality.

4.6 Zamestnanec, v kompetencii ktorého je zadávanie zákazky najskôr určí predpokladanú hodnotu predmetu zákazky za sledované obdobie kalendárneho roka, resp. počas platnosti zmluvy a ďalej postupuje nasledovne :

4.6.1 Ak hodnota predmetu zákazky bude v sledovanom období nižšia alebo rovná
- pri tovaroch a službách 3 000,00 EUR bez DPH a
- pri stavebných prácach 6 000,00 EUR bez DPH,
úrad resp. zamestnanec, ktorého poverí starosta obce, vyberie zhotoviteľa priamym zadaním (skúseností z predchádzajúcich rokov), vychádza z dostupných informácii, z tlače, z internetu (vzor priameho zadania v prílohe č. 1). Objednávka alebo jej kópia sú prílohou účtovných dokladov.
Pri tomto postupe zadávaní zákazky na stavebné práce sa vyžaduje doklad o oprávnení podnikať. Pri zabezpečovaní tovarov a služieb zmluvu nahrádza objednávka.

Ak hodnota predmetu zákazky pre tovary a služby je nižšia alebo rovná 1 000,00 EUR, obstaranie predmetu zákazky je možné hotovostným stykom. Obstaranie schvaľuje starosta obce. Obstarávanie za hotovosť nie je možné pre predmety obstarávania, ak na predmet obstarávania bola uzavretá zmluva s dodávateľom.

4.6.2 Ak hodnota predmetu zákazky bude v sledovanom období
- pri tovaroch a službách nad 3 000,00 EUR bez DPH do 10 000,00 EUR bez DPH vrátane,
- pri stavebných prácach nad 6 000,00 EUR do 20 000,00 EUR bez DPH vrátane,.
úrad, vyberie zhotoviteľa na základe prieskumu trhu oslovením minimálne troch možných záujemcov (vzor záznamu z prieskumu trhu v prílohe č. 2).
Vo  výzve na predloženie cenovej ponuky na zadávanie zákazky uvedie minimálne požiadavky na predmet zákazky a zároveň vyžiada od uchádzača doklad o oprávnení podnikať s predmetom zákazky nie starším ako 3 mesiace (overená fotokópia nesmie byť
staršia ako 3 mesiace) a uvedie kritériá pre vyhodnotenie ponúk a upozorní na povinnosť doručiť ponuku/ky v zalepenej obálke s heslom „neotvárať + názov zákazky“.
O výbere najvhodnejšieho uchádzača rozhoduje poverený zamestnanec, alebo komisia, ak je menovaná starostom obce na základe stanovených kritérií.
O vyhodnotení ponúk poverený zamestnanec spíše z á p i s n i c u.
Úrad, písomne oznámi všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia, úspešného uchádzača vyzve na predloženie zmluvy.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, ktorá musí obsahovať minimálne kvalitatívne, kvantitatívne a technické podmienky dodania predmetu obstarávania, cenu, termín dodania, ako aj sankcie za porušenie zmluvných podmienok dodávateľom predmetu zákazky.

4.6.3 Ak je menovaná komisia pre vyhodnocovanie ponúk pri postupe zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami, každý člen komisie podpíše čestné vyhlásenie, v ktorom prehlási, že nie je a ani v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie nebol:
a/ uchádzačom,
b/ štatutárnym orgánom, členom štatutárneho alebo dozorného orgánu účastníka,
c/ spoločníkom alebo tichým spoločníkom uchádzača,
d/ zamestnancom uchádzača,
e/ ani blízkou osobou osobám uvedeným v a/ až d/,
ďalej prehlási, že je:
f/ bezúhonný,
g/ a že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa ako člen komisie dozvedel pri vyhodnocovaní ponúk.
Ak u člena komisie nastanú skutočnosti uvedené pod písm. a/ až f/ toto okamžite nahlási zamestnancovi v kompetencii ktorého je zadávanie zákazky.

4.6.4 Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné postupovať tzv. prieskumom trhu (zákazka sa zadá priamo dodávateľovi, ktorý bude zákazku plniť), sú touto smernicou stanovené vecné limity:
a) cestovné poistenie osôb pri zahraničných služobných cestách,
b) ubytovacie, stravovacie a parkovacie služby pri služobných cestách zamestnancov obce Bajerov a plnení pracovných úloh poslancov Obecného zastupiteľstva,
c) ubytovacie a stravovacie služby poskytované pre služobné návštevy,
d) školenia, kurzy a semináre,
e) tovary a služby hradené z reprezentačného a sociálneho fondu,
f) vecné dary,
g) vecné odmeny pri športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
h) predmety na propagáciu a prezentáciu obce Bajerov,
i) nákup pohonných hmôt pre služobné motorové vozidlá,
j) servisné činnosti a opravy kancelárskych prístrojov, strojov a zariadení, ak sa zákazka zadáva dodávateľovi, u ktorého bol tovar zakúpený, a dodávateľ túto službu poskytuje,
k) denná a periodická tlač, odborná literatúra a odborné časopisy, nadobúdanie knižničných fondov,
l) uverejňovanie inzerátov v celoštátnej, alebo regionálnej dennej a periodickej tlači,
m) telekomunikačné a poštové služby (telefón, fax, internet, poštové, kolkové a diaľničné známky),
n) prirodzený monopol

4.7 Mimoriadne udalosti:
Za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária, alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život, alebo zdravie ľudí, alebo životné prostredie.
V prípade odstraňovania následkov mimoriadnych udalosti, keď hrozí nebezpečenstvo veľkých materiálnych škôd, alebo ohrozenia ochrany zdravia ľudí v zmysle zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a škody majetku, je možné zadať zákazky aj nad limit stanovenej hodnoty v bode 4.6.1 u časovo najbližšie dostupného dodávateľa k miestu plnenia, pričom zodpovedný zamestnanec vyhotoví krátky záznam podľa predchádzajúceho odseku s krátkym zdôvodnením príčin, pre ktoré nebolo možné vykonať prieskum trhu.

Článok 5
Financovanie zákaziek všetkých druhov postupov fondov Európskej únie

Verejný obstarávateľ Obec Bajerov sa bude riadiť pokynmi riadiacich orgánov v prípade, ak budú zákazky financované z prostriedkov Európskej únie.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

6.1 Verejný obstarávateľ – Obec Bajerov eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu  verejného obstarávania – t. j. výzvy, súťažné podklady, ponuky, korešpondenciu s uchádzačom, záznam z vyhodnotenia, zmluvu o dielo resp. mandátnu zmluvu, všetky ostatné súvisiace doklady a uchováva ich päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk na príslušnom oddelení resp. sekretariáte starostu obce.
Za kompletnosť dokumentácie zodpovedá zamestnanec, ktorý obstarávanie realizuje.

6.2 Centrálnu evidenciu všetkých verejných obstarávaní za Obec Bajerov vedie
pracovník poverený správou registratúry obecného úradu okrem evidencie obstarávania za hotovosť.

6.3 Verejný obstarávateľ - Obec Bajerov nie je povinný pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou užiť elektronickú aukciu.

6.4 Verejný obstarávateľ - obec Bajerov je povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa (www.Bajerov.sk) súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspešného uchádzača.

6.5 Kontrolu postupu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami zadávania podprahových zákaziek a kontrolu vykonáva hlavný kontrolór obce Bajerov.

6.6 Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť jej schválením Obecným zastupiteľstvom obce Bajerov.

6.7 Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Obce Bajerov pri verejnom obstarávaní, zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovaru, zákaziek na poskytnutie služieb, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, koncesie na stavebné práce a súťaž návrhov bola schválená Obecným zastupiteľstvom v  Bajerove na zasadaní dňa 7.6.2013.


V Bajerove dňa 7.6.2013

Vladimír Mruz
starosta obce


Príloha č. 1
Obec BAJEROV
Obecný úrad Bajerov č. 101, 082 41 Bajerov

Z á p i s n i c a

napísaná dňa ........................... na Obecnom úrade v Bajerove z priameho zadania predmetu zákazky.
__________________________________________________________________________________

V súlade so „Smernicou Obce Bajerov zo dňa 7.6.2013, upravujúcou postup verejného obstarávateľa Obce Bajerov
pri verejnom obstarávaní, zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovaru, zákaziek na poskytnutie služieb, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, koncesie na stavebné práce a súťaž návrhov, spracovanej pre potreby verejného obstarávateľa – Obec Bajerov schválenej obecným zastupiteľstvom Obce Bajerov uznesením č. 11/2013
zo dňa 7.6.2013 a  v  súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, starosta obce Bajerov resp. úrad zadáva priamym zadaním predmet zákazky „.....................................................................................“ uchádzačovi (zhotoviteľovi):


..................................................................................

Cena za predmet zákazky je ..................................... EUR
Slovom: ..................................................................... EUR


Na základe návrhu zmluvy o dielo bude s uvedeným uchádzačom (zhotoviteľom) uzatvorená zmluva o dielo na dodávku služieb (realizácia projektových prác – realizačný projekt). (Pri stavebných prácach doporučujem zmluvu o dielo, hlavne kvôli záruke, lehotám, splatnosti faktúr, sankciám ....)


Zapísala: ref. OcÚ ................................

Príloha č. 2
Z á z n a m  z  p r i e s k u m u  t r h u

vykonaného v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
PODPRAHOVÁ METÓDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA S   NIŽŠOU CENOU


I. Obstarávateľ Obec Bajerov, Bajerov 101, 082 41 Bajerov
zastúpená: Vladimírom Mruzom IČO: 00326801

II. Forma prieskumu trhu III. Miesto
Osobne Bajerov
Telefonicky
Prostredníctvom Internetu
Elektronickou poštou
S použitím katalógu IV. Dátum
Iný spôsob – uviesť:

V. Predmet obstarávania VI. Množstvo

VII. Poradie uchádzačov podľa hospodárnosti získania predmetu obstarávania

Označenie Sídlo IČO Cena Splatnosť
1. -
2. -
3.

VIII. Iné nepeňažné hľadiská uplatnené pri určení uchádzačov

IX. Prehlásenie o nestrannosti a dôvernosti obstarávateľa

Prehlasujem, že spĺňam náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osoba vykonávajúca prieskum (kontaktná osoba)
Funkcia
Podpis


Referent Obecného úradu
Podpis, pečiatka


V Bajerove dňa .......................................


1