SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

VZN obce BAJEROV o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 26.03.2020

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce   BAJEROV

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

            Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov (ďalej len „obec“)  v zmysle §6  a §11 ods.4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa §7 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“):

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií z  rozpočtu Obce BAJEROV.

 Účelom je aj podporovať zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečenie potrieb obyvateľov obce, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry , športu a ďalších oblastí života občanov obce. 

2) Pod pojmom „dotácia“ sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie nenávratný účelovo určený finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu obce.                                                 

Článok  II.

Obec vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií iba z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce.

Článok III.

 ÚČEL  POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

1) Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:

      a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,

         b) iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

  c) občianskym združeniam, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

2) Obec môže osobám podľa odseku 1 písm. c)  poskytovať dotácie na podporu:

     a) všeobecne prospešných služieb, 

     b) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,

     c) podnikania a zamestnanosti.

3) Všeobecne prospešné služby sú najmä:

    a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

    b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

    c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

    d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,

    e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

    f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

    g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

    h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,   

    i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

4) Verejnoprospešným účelom sa rozumie:

    a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,

    b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,

    c) ochrana a tvorba životného prostredia,

    d) zachovanie prírodných hodnôt,

    e) ochrana zdravia,

    f) ochrana práv detí a mládeže,

    g) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,

  h) plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,   ktoré sa ocitli v ohrození života a alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Článok  IV.

KOMPETENCIE  PRI  SCHVAĽOVANÍ  DOTÁCIÍ

1) Poskytnutie finančných prostriedkov sa schvaľuje v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením.

2) Objem finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok schvaľuje obecné zastupiteľstvo ako súčasť schváleného rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok.

3) Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel fyzickej,  právnickej osobe alebo občianskemu združeniu iba raz a musí sa vyčerpať v tom kalendárnom roku, na ktorý bola schválená. 

Článok  V.

PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

1) Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na základe písomnej žiadosti podľa vzoru v prílohe č. 1.

Žiadosť o dotáciu obsahuje najmä:

a) účel, na ktorý má byť dotácia poskytnutá,

b) presné označenie žiadateľa: 1. u fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, miesto podnikania

2) u právnickej osoby, občianskeho združenia:

a) názov  a sídlo,

b) IČO  ( pokiaľ ho OZ má ), meno a priezvisko štatutárneho orgán ( resp. vedúceho OZ,  (e- mail, telefón),

c) bankové spojenie žiadateľa,

d) názov, stručnú charakteristiku podujatia/akcie/projektu a jeho prínos pre obec,

g) požadovanú výšku dotácie od obce,  

3) Žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, občianske združenie predkladajú na obecný úrad do 31. októbra bežného roka pre obdobie nasledujúceho kalendárneho roka. V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch je možné podať žiadosť aj v priebehu roka. Za mimoriadne prípady sa považujú prípady, o ktorých žiadateľ objektívne nevedel v termíne predkladania žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle prvej vety a ktoré  sú v súlade s ustanoveniami článku 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

4) Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, občianskemu združeniu možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce do výšky schváleného rozpočtu v príslušnom kalendárnom roku na základe zmluvy.

5) Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok. O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Finančné prostriedky určené ako dotácia podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce. 

6) Dotáciu možno poskytnúť iba žiadateľovi, ktorý nemá voči obci alebo štátu žiadny nesplnený záväzok, prípadne iné povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov.

7) Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, občianske združenie, ktorej bola poskytnutá dotácia, je povinná zúčtovať prostriedky do 30 kalendárnych dní po ich použití, najneskôr však do 15. decembra kalendárneho roka. Zúčtovanie príjemca dotácie predkladá na predpísanom tlačive podľa prílohy č. 3 vrátane požadovaných príloh uvedených na tlačive k zúčtovaniu. 

8) Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, občianske združenie ktorej boli poskytnuté prostriedky a neboli použité, je povinná ich vrátiť v termíne zúčtovania na účet obce. 

9) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, občianske združenie nesplní zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie, obec postupuje podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  verejne správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov. 

10) Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a koalíciám týchto politických strán a politických hnutí.

Článok  VI.

 POSUDZOVANIE ŽIADOSTÍ

1) Úplnosť a správnosť podaných žiadostí v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením kontroluje ekonomické oddelenie OcÚ.

Žiadosti, nespĺňajúce podmienky tohto všeobecne záväzného nariadenia, budú vyradené z ďalšieho posudzovania, o čom ekonomické oddelenie OcÚ túto skutočnosť oznámi písomne žiadateľovi. Vyradení budú aj žiadatelia, ktorí nedodržali termín zúčtovania predchádzajúcej dotácie, alebo ho vôbec nevykonali. 

2) Žiadosti na poskytnutie dotácie posudzuje obecné zastupiteľstvo. Svoje stanovisko predloží zamestnancovi obce zodpovednému za prípravu návrhu rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok.

Článok VII.

FORMA POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

1) Dotácia sa poskytuje konkrétnemu subjektu po schválení obecným zastupiteľstvom na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi obcou a žiadateľom .

2) Písomnú zmluvu za obec podpisuje starosta  obce.

3) Zmluva musí obsahovať:

a) výšku schválenej dotácie,

b) účel použitia dotácie,

c) termín realizácie,

d) právo obce vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov u žiadateľa,

e) záväzok žiadateľa vrátiť nevyčerpanú dotáciu obci, termín a spôsob vrátenia prípadných nepoužitých finančných prostriedkov

f) termín a spôsob vyúčtovania dotácie.

gNa základe zmluvy vykoná ekonómka obce  prevod schválenej finančnej čiastky na účet žiadateľa. 

Článok VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

     Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.  Toto Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce    bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Bajerov  dňa  13.3.2020  uznesením č. 2/03/2020                 

Vladimír Mruz

Starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bajerov dňa  : 28.2.2020

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Bajerov dňa 15.3.2020.

VZN nadobúda účinnosť dňom :      1.4.2020

                                                                                                                        Príloha č. 1

Zmluva o poskytnutí  dotácie z rozpočtu obce Bajerov  v roku .........

Obec:   BAJEROV

Zastúpená starostom obce : Vladimírom Mruzom

IČO: 00326801

Bankové spojenie: VÚB Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0412 5572

ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“)

a

Názov:  .....................................................................................................

Právna forma: ..........................................................................................

adresa sídla: zastúpená/é: ........................................................................

IČO: ................................................................................

Bankové spojenie: ..........................................................

Číslo účtu:  .....................................................................

a ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“)

uzatvárajú v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020  zo dňa 13.3.2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bajerov  v roku  ........

  I. Predmet zmluvy

1. Obec v zmysle uznesenia OZ č. ...................  zo dňa ...................   poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške ....................   eur, slovom .................................  EUR.

2. Dotácia bude použitá na náklady :  .........................................................................................

II. Spôsob platby

Finančná dotácia je poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce  na účet príjemcu na základe tejto zmluvy jednorazovo (alebo v splátkach).

III. Iné dohodnuté podmienky

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.

3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.

4. Príjemca je povinný zúčtovať poskytnutú dotáciu do 30 kalendárnych dní po jej použití, najneskôr však do 15. decembra kalendárneho roka. Zúčtovanie príjemca dotácie predkladá na predpísanom tlačive vrátane požadovaných príloh uvedených na tlačive k zúčtovaniu.

 5. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie alebo nedodržania lehoty na zúčtovanie    poskytnutej dotácie, je príjemca povinný vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške, a to na  účet obce v lehote do 15 dní od doručenia výzvy na vrátenie dotácie.

 6. Výzva na vrátenie dotácie sa zašle ako doporučený list na adresu príjemcu. Účinky doručenia výzvy nastanú aj v prípade, že: si príjemca nevyzdvihol výzvu v odbernej lehote – účinky doručenia nastanú v deň, keď sa výzva vráti obci späť, b) príjemca jej prevzatie odmietol – účinky doručenia nastanú v deň odmietnutia prevzatia výzvy.

V.

 Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v  dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží   jeden rovnopis.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.   Účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej adrese obce.

3.  Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú.

V  Bajerove  dňa  ................................

                                                                                           Vladimír Mruz, starosta obce

..................................................                                     ......................................................

         príjemca                                                                                   za obec

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE BAJEROV

NA ROK ................

Označenie oblasti, ktorou poskytnutá dotácia podporí verejnoprospešné služby

alebo účel vo verejnom záujme

...........................................................................................................................................

.

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

1. Žiadateľ

(Názov právnickej osoby, IČO, u fyz.osoby – podnikateľa, Občianskeho združenia,

2. Štatutárny zástupca:

(Meno a priezvisko)

3. Adresa žiadateľa

(sídlo alebo trvalý pobyt)

4. Tel. kontakt, e-mail:

5. Názov projektu:

6. Celkový rozpočet akcie:

7. Požadovaná výška dotácie:

8. Účel použitia dotácie:

9. Miesto a dátum realizácie:

10. Bankové spojenie – IBAN:

2. POPIS PROJEKTU (ciele projektu, cieľová skupina – pre koho je projekt určený, popis realizácie projektu, prínos pre obyvateľov obce):

............................................................................................................................................................

Dátum:                                                                             .................................................

                                                                                        pečiatka  a podpis zodpovednej 

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE POSKYTNUTEJ Z ROZPOČTU OBCE BAJEROV

V ROKU ......................

Príjemca dotácie):

Výška poskytnutej dotácie v €:

Predmet dotácie (v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie):

Dátum:  ...........................   

                                                                                  ..........................................................

                                                                                        pečiatka  a podpis zodpovednej osoby

K zúčtovaniu pripojiť:

1. kópie pokladničných dokladov, príp.faktúr1