SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce BAJEROV

 01.07.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce BAJEROV

č. 2 /2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi na území obce BAJEROV

Obecné zastupiteľstvo v BAJEROVE v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) , § 6  ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a  podľa § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia.

PRVÁ  ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia

1.     Obec týmto nariadením vymedzuje v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce BAJEROV s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce a životného prostredia v obci.

2.     Toto všeobecne záväzné nariadenie bližšie upravuje
a)     nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b)     spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
c)     spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu

1)     elektroodpadov z domácností
2)     odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
3)     použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
4)     veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
5)     jedlých olejov a tukov
6)     šatstva a textilu

d)     spôsobu zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
e)     pôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
f)      prevádzkovanie zberného dvora
g)     spôsob zberu drobného stavebného odpadu
h)     dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

3.     Toto VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a pre všetky fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi pochádzajúcimi z územia obce BAJEROV.

DRUHÁ  ČASŤ

ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA

§ 2

Hierarchia odpadového hospodárstva

1.     V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva:

a)     predchádzanie vzniku odpadu

b)     príprava na opätovné použitie

c)     recyklácia

d)     iné zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie)

e)     zneškodňovanie

§ 3

Vymedzenie základných pojmov

1.     Odpad - je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je   v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

2.     Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb .

3.     Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4.     Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

5.     Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

6.     Biologicky rozložiteľný odpad  je  odpad,  ktorý je  schopný  rozložiť  sa  anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

7.     Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov; sú to najmä odpady zo zelene, zemina a kamenivo, drevo, odpad z potravín, kuchynský odpad z domácností a reštauračný odpad, jedlé oleje a tuky, odpady z papiera a lepenky.

8.     Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, vrátane odpadu z potravín a jedlých olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na odpad pochádzajúci od fyzických osôb z domácností, za ktorý zodpovedá obec a na odpad pochádzajúci z prevádzkovania reštaurácií, zo stravovacích zariadení,    za ktorý zodpovedá právnická osoba (napr. kuchyne, reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie zariadenia domovov sociálnych služieb, stravovacie  prevádzky zdravotníckych zariadení, bufety, stánkový predaj stravy a pod.), (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“).

9.     Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním,

10.  dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá podrobnejšie definujúce obal ); za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

11.  Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a ktorý je možné zaradiť do skupín výrobkov z plastov, papiera a lepenky, skla a viacvrstvových kombinovaných materiálov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.

12.  Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností  fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

13.  Použitá batéria alebo akumulátor je prenosná, automobilová batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom.

14.  Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo charakterom nie je možné umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad (napr. nábytok a jeho časti,  sanita, koberce, tabuľové sklo, okná, dvere  a pod.).

15.  Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok je taký komunálny odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť podľa osobitného predpisu )  a jeho umiestnenie do nádob na zmesový komunálny odpad alebo na triedené zložky je  zakázané.

16.  Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

17.  Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase  najviac na jeden deň, pričom obec  o tomto zbere vopred informuje obyvateľov  prostredníctvom webovej stránky alebo obecného rozhlasu.

18.  Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.

19.  Zber odpadu (vr. mobilného) je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

20.  Výkup odpadu (vr. mobilného) je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom  za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.

21.  Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť. 

22.  Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu sú odpady z výrobku patriaceho do skupiny výrobkov - elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly  - papier, sklo, plasty, kovy a neobalové výrobky, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.

23.  Zberné miesto elektroodpadu  a použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení, výrobcom batérií a akumulátorov alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, prípadne treťou osobou (len pre batérie a akumulátory)  zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad (vonkajší rozmer je menší ako 25 cm),  elektroodpad zo svetelných zdrojov alebo použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej na tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektroodpadu a batérií a akumulátorov.

24.  Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia

a)     pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,

b)     v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.

25.  Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.

26.  Pôvodca odpadu - je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

27.  Držiteľ odpadu - je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

28.  Organizácia zodpovednosti výrobcov vytvára, financuje, prevádzkuje a udržiava  funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, vr. zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu, prípravy na opätovné použitie, recykláciu  a úhrady nákladov triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore.

29.  Zberová spoločnosť je spoločnosť vykonávajúca na území obce zber, mobilný zber a prepravu komunálnych odpadov, triedených zložiek, biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, okrem kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, jedlých olejov a tukov, elektroodpadov z domácností,  použitých batérií a akumulátorov.

30.  Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.

§ 4

Všeobecné pravidlá s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

1.     Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

2.     Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi v obci v súlade s týmto VZN a zákonom o odpadoch takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k :

a)     riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,

b)     obťažovaniu okolia hlukom, prachom alebo zápachom,

c)     nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

3.     Náklady obce pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ovplyvňuje riadne triedenie komunálneho odpadu jej obyvateľmi a tým následné znižovanie množstva  zmesového komunálneho odpadu.

§ 5

Povinnosti pôvodcu odpadu

1.     Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:

a)     nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať   v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením,

b)     zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,

c)     užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,

d)     ukladať komunálny odpad alebo ich oddelené zložky a drobný stavebný odpad na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v obci.

§ 6

Povinnosti držiteľa odpadu

1.     Držiteľ odpadu je povinný:

a)     správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,

b)     zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

c)     zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady,

d)     zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,

e)     odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,

f)      viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

g)     ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,

h)     umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu

i)      vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve

§ 7

Program odpadového hospodárstva

1.     Program odpadového hospodárstva je programový  dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti  a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona.

2.     Obec BAJEROV nemá povinnosť vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva  nakoľko     počet obyvateľov neprevyšuje 1000.

§ 8

Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu

20.          Oddelene zbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu sa rozumie :

a)     elektroodpad z domácností,

b)     použitá batéria alebo akumulátor – prenosná,  automobilová,

c)     odpady z obalov – papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvový kombinovaný materiál (tetra pack),

d)     odpady z neobalov – papier, plast, sklo, viacvrstvový kombinovaný materiál .

3.     Za vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu zodpovedá zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov.

4.      Za vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s použitými  batériami a akumulátormi zodpovedá tretia osoba.

§ 9

Zber, preprava komunálneho odpadu a jeho zložiek, vrátane výkupu a mobilného zberu

1.     Vykonávať na území obce zber a výkup, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania o odpadmi z obalov  a s odpadmi z neobalových výrobkov.

§ 10

Zákazy

1.     Prísne sa zakazuje iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom ako je určené zákonom o odpadoch a týmto VZN, a to najmä:

a)     uložiť alebo ponechať komunálny odpad a drobný stavebný odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN,

b)     zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,

c)     zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,

d)     zneškodňovať skládkovaním vytriedené zložky komunálneho odpadu,

e)     zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

f)      zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,

g)     spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v

domácnostiach,

h)     ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad,

i)      ukladať do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,

j)      ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu (vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad, odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

k)     vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu (odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.

TRETIA  ČASŤ

SYSTÉM  ZBERU  A NAKLADANIA   S JEDNOTLIVÝMI   DRUHMI  ODPADU

§ 11

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

1.     Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce BAJEROV zodpovedá obec.

2.     Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

3.     Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá zodpovedá za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v obci BAJEROV.

4.     Náklady na vývoz zmesového komunálneho odpadu na žiadosť pôvodcu odpadu a drobného stavebného odpadu sú stanovené vo Všeobecnom záväznom nariadení obce BAJEROV   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

5.     Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie týchto činností s obcou.

§ 12

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

1.     Zmesový komunálny odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo:

·       20 03 01 – zmesový komunálny odpad – O.

2.     Na území obce BAJEROV sa zavádza zber komunálnych odpadov pre:

a)     fyzické osoby – občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú na území obce oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,

b)     fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území obce.

3.     Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu zmesového komunálneho odpadu.

4.     Pôvodcovia komunálnych odpadov ukladajú komunálne odpady do zberných nádob s objemom 110 resp.120 l. nádoba s frekvenciou vývozu 1x za 3 týždne.

5.     Pôvodca odpadu musí mať nádobu na komunálny odpad umiestnenú na vlastnej resp. prenajatej nehnuteľnosti. 

6.     Pôvodca odpadov zaistí, že zberné nádoby nebudú preplňované nad predpísanú užitočnú hmotnosť, resp. objem. Je zakázané ukladať odpady v okolí zberných nádob pri ich preplnení.

7.     Zberná nádoba je majetkom obce. Pôvodca odpadov je povinný sa o zberné nádoby   riadne starať, zabezpečiť ich proti odcudzeniu a ich okolie udržiavať v čistote.

8.     Je zakázané fyzickým osobám a iným organizáciám než oprávnenému vývozcovi odvážať a premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom, vyberať a prispôsobovať alebo privlastňovať si jeho časti, alebo umiestňovať komunálne odpady do iných, než k tomu určených nádob.

9.     Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a opotrebované pneumatiky s komunálnym odpadom.

10.  Pôvodcovia odpadov sú povinní postarať sa o to, aby odpady pred uložením do  nádob boli náležite vytriedené a na odvoz riadne pripravené.

11.  Zo strany pôvodcu odpadov sú komunálne odpady riadne pripravené k odvozu ak:

a) sú riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách a tieto sú uzatvorené

b) je celoročne zabezpečený prístup k zberným nádobám.

12.  Pôvodca odpadov zabezpečí, že zberné nádoby budú plnené iba komunálnymi odpadmi, ktoré nemajú nebezpečné vlastnosti podľa prílohy č. 4 zákona o odpadoch a ktoré nie je možné ďalej separovať.

§ 13

Nakladanie s objemným odpadom

1.     Objemné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo: 20 03 07 – objemný odpad – O.

2.     Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území obce (napr. starý nábytok, sedacie súpravy, koberce, skrine a pod.).

3.     Obec zabezpečí podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Miesto a čas umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov obec zverejní prostredníctvom úradnej tabule obce a miestneho rozhlasu.

4.     Pôvodca objemného odpadu môže v prípade potreby využiť objednávkový systém zberu, a to formou pristavenia veľkokapacitného kontajnera čo mu bude vyúčtované  podľa skutočných nákladov fakturovaných  vývozcom.

§ 14

Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok

1.     Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.

2.     Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne vo forme mobilného zberu. Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera zber nebezpečného odpadu na mieste určenom obcou.

3.     Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere odpadu s obsahom škodlivín osobitným oznamom prostredníctvom úradnej tabule obce a miestneho rozhlasu.

4.  Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané:

     a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností.

     b) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN.

§ 15

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

1.     Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:

20 03 08 – drobný stavebný odpad – O.

2.     K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác patria: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

3.     Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určuje Všeobecne záväzné nariadene   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4.     Občania, ktorí chcú odovzdať drobný stavebný odpad  požiadajú obec BAJEROV formou písomnej objednávky o pristavenie veľkokapacitného kontajnera. Hmotnosť stavebného odpadu bude odvážená a zaznamenaná na vážnom lístku u zmluvného subjektu, ktorému je odpad odovzdaný.

5.     Vyúčtovanie vývozu drobného stavebného odpadu je na základe sadzby, ktorá je stanovená vo  Všeobecne záväznom  nariadení obce BAJEROV o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

6.     Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob  určených na zmesový komunálny odpad a do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú pristavené na zber objemného odpadu.

7.     Zber a prepravu drobných stavebných odpadov na území obce BAJEROV zabezpečuje obec, ktorá ho odovzdáva na zhodnocovanie a zneškodňovanie zmluvnému subjektu.

§ 16

Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

1.     Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.

2.     Pôvodcom odpadu ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby, je právnická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú. Pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

3.     Pôvodca odpadu môže odovzdať stavebný odpad podľa § 15 ods. 4 a 5, alebo ho odovzdať na vlastné náklady oprávnenej osobe, ktorá má s obcou BAJEROV uzatvorenú zmluvu o zneškodnení takéhoto druhu odpadu.

§ 17

Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov

(papier, plasty, sklo, kovy)

1.     Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša od 1. júla 2016 organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

2.     Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane nájmu zberných nádob.

3.     Organizácia zodpovednosti výrobcov nemusí uhradiť náklady na triedený zber, ak sa v ňom nachádza viac ako 50 % odpadov iných ako je odpad, na ktorý boli určené príslušné nádoby.

4.     Triedený zber odpadov:

a)     z papierových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 01 – papier a lepenka – O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

1)     Triedený zber papiera sa vykonáva  pomocou mobilného zberu.

2)     Vývozný cyklus obec BAJEROV zabezpečuje podľa schváleného harmonogramu.  Občania obdržia harmonogram začiatkom kalendárneho roka.

3)     Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity,   kancelársky papier, reklamné letáky,   papierové tašky, listy, papierové vrecká, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod.

4)     Do papiera nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly, lepenka, kartón, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný, znečistený papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal a pod.

b)     z plastových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 39 – plasty – O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

1)     Triedený zber plastov sa vykonáva  prostredníctvom farebne rozlíšených vriec. Obec určuje na triedený zber plastov žlté vrecia, ktoré občania obdržia začiatkom roka.

2)     Vývozný cyklus obec BAJEROV zabezpečuje podľa harmonogramu.

3)     Do plastov patria: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše, hračky a iné .

4)     Do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, a pod.

5)     Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

c)     zo sklenených obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 02 - sklo - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

1)     Triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených vriec.

2)     Obec určuje na triedený zber skla zelené vrecia. Vývozný cyklus obec BAJEROV zabezpečuje podľa harmonogramu.

3)     Do skla patria: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné sklo a pod.

4)     Do skla nepatria: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami) a pod.

d)     z kovových obalov,  ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 40 - kovy - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

1)     Triedený zber kovových obalov  sa vykonáva formou mobilného zberu.

2)     Vývozný cyklus obec BAJEROV zabezpečuje podľa harmonogramu. Obec určuje na triedený zber kovových  obalov hnedé vrecia.

3)     Do kovov patria: plechovky a konzervy a iné obaly z kovov očistené o ich obsah.

4)     Do kovov nepatria: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb a pod.

5)     Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.

e)     z obalov a neobalových výrobkov z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky VKM (ďalej len „VKM“), ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 03 - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

1)     Obec nevykonáva zber VKM .

5.     Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. neoprávnení výkupcovia a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a zároveň zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

§ 18

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností

1.     Elektroodpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla:

•          20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - N,

•          20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky - N,

•          20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01    

                             21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti - N,

•          20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01         

                             23 a 20 01 35 - O.

2.     Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.

a)     Triedený zber elektroodpadov sa vykonáva  formou mobilného zberu.

b)     Vývozný cyklus obec BAJEROV zabezpečuje podľa harmonogramu.

3.     Vytriedené elektroodpady je zakázané:

a)     ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,

b)      ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,

c)     odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN (neoprávneným výkupcom),

d)      rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.

4.     Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa:

a)     pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,

b)     v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.

5.     Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania v stanovený deň určeným spôsobom bezplatne odovzdať elektroodpad na určenom mieste. 

6.     Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, kancelárska technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty a pod.

7.     Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

§ 19

Nakladanie s batériami a akumulátormi

1.     Batérie a akumulátory sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:

·       20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie – N,

·       20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 - O.

2.     Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom.

3.     Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií a akumulátorov znáša výrobca, tretia osoba, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.

4.     Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne v rámci zberu odpadov s obsahom škodlivín.

5.     Vytriedené batérie a akumulátory je zakázané:

a)     ukladať do zberných nádob domácno


1