SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce BAJEROV

 01.04.2015
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce BAJEROV

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Obec BAJEROV (ďalej len „obec“) je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.
2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce (ďalej len „Zásady“) upravujú a bližšie vymedzujú:
majetok obce,
hospodárenie s majetkom obce a jeho použitie,
rozdelenie majetku obce,
evidencia a inventarizácia majetku obce,
nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,
prenájom majetku obce a jeho dočasné užívanie,
správu majetku obce,
nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom,
pohľadávky a iné majetkové práva obce,
nakladanie s cennými papiermi, finančnými prostriedkami a finančná hotovosť,
schvaľovanie úkonov orgánmi obce.
3. Štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch je starosta obce. Štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch právnických osôb zriadených obcou je štatutárny zástupca organizácie.
4. Tieto Zásady sa vzťahujú na majetok :
určený na výkon samosprávy obce,
zverený do správy právnických osôb zriadených obcou,
ktorý, je v spoluvlastníctve obce a iného subjektu,
ktorý sa využíva na podnikateľskú činnosť obce,
ktorý je v prenájme alebo dočasnom užívaní.
5. Zásady sa nevzťahujú na nakladanie s finančnými prostriedkami obce, ktorých hospodárenie sa riadi zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a schváleným rozpočtom obce.
6. Obec a právnické osoby, ktoré obec zriadila alebo založila, hospodária s majetkom obce spôsobom vymedzeným Zásadami.
7. Všetky právne úkony, týkajúce sa nakladania s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.


Článok II.
Vymedzenie majetku obce

Majetok obce tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí) alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona o majetku obcí alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.


Článok III.
Hospodárenie s majetkom obce a jeho použitie

1. S majetkom a majetkovými právami obce sú oprávnené nakladať a hospodáriť orgány obce - obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
2. Iné subjekty sú oprávnené nakladať s majetkom obce len potiaľ, pokiaľ to vyplýva z osobitných rozhodnutí alebo postupu oprávnených orgánov obce v rámci zmluvne určených kompetencií ako sú:
správa majetku príspevkovou a rozpočtovou organizáciou zriadenou obcou,
prenájom majetku a dočasné užívanie majetku inou fyzickou alebo právnickou osobou ak ide o dočasne neupotrebiteľný alebo prebytočný majetok,
bezodplatné poskytnutie majetku subjektom na plnenie ich úloh, ktoré nesmú odporovať cieľom a záujmom obce,
majetkový vklad do podnikania.
3. Orgány a subjekty oprávnené hospodáriť s majetkom obce musia s nim nakladať v prospech obce a jeho občanov, ochrany a tvorby životného prostredia. Sú povinné najmä :
chrániť, zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať,
udržiavať a užívať majetok v rámci plnenia úloh,
chrániť majetok pred poškodením, a zničením, stratou alebo zneužitím,
používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku obce,
viesť majetok v predpísanej účtovnej evidencii, vykonávať pravidelnú fyzickú a dokladovú inventúru.
4. Majetok obce možno použiť najmä na :
verejné účely,
na výkon samosprávy obce,
na výkon štátnej správy prenesenej na obec zákonom,
na podnikateľskú činnosť obce,
na činnosť právnických osôb zriadených obcou,
na vklad do obchodných spoločností.
5. O zmene účelu majetku rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
6. Správa a údržba majetku obce je povinnosťou obce a je financovaná z rozpočtu obce.


Článok IV.
Rozdelenie majetku obce

1. V zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, na základe Opatrenia Ministerstva financií SR , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, VÚC, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie sa majetok obce delí na:
dlhodobý nehmotný majetok v cene nad 2 400,- € (software),
dlhodobý hmotný majetok odpisovaný v cene nad 1 700 €
drobný dlhodobý hmotný majetok v cene od 66,39 € do 995,82 € s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok,
dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný - pozemky,
finančný prostriedky v hotovosti, na účtoch , podielové cenné papiere,
drobné krátkodobé predmety - ostatný majetok v cene od 0 ,- € do 66,39 €
Materiálové zásoby nakupované v malých množstvách bude obec účtovať priamo do spotreby, kde doba použitia je kratšia ako jeden štvrťrok - (kanc. potreby, PHM, oleje , maziva, čistiace a hygienické potreby, žiarovky, svietidla, drobné náradie, stavebný a elektroinštalačný materiál.

Článok V.
Evidencia a inventarizácia majetku obce

1. Majetok obce sa inventarizuje podľa § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Evidenciu o stave a pohybe majetku vedie obecný úrad.
3. Za evidenciu a inventarizáciu majetku obce je zodpovedný starosta obce a štatutárny orgán právnickej osoby, ktorá je oprávnená nakladať s majetkom obce podľa Článku III. ods. 2 Zásad.
4. Evidencia hmotného majetku je vedená v inventárnych knihách Evidencia finančných prostriedkov v hotovosti je vedená v pokladničnej knihe a bankových výpisoch z účtov obce. Obe evidencie využívajú počítačovou technikou s využitím vhodného programu.
5. Výsledky hodnotenia stavu majetku obce v rámci vykonanej inventarizácie prerokováva obecné zastupiteľstvo 1 x ročne na základe správy ústrednej inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku obce za uplynulý kalendárny rok.
6. Peňažné prostriedky v hotovosti inventarizuje obec najmenej štyrikrát ročne.
7. Vyradenie majetku z evidencie sa môže uskutočniť na základe pokynov o nakladaní s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom obce, ktoré sú uvedené v článku X. Zásad.


Článok VI.
Nadobúdanie majetku do vlastníctva obce

1. Obec môže nadobudnúť hnuteľný aj nehnuteľný majetok.
2. Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku, podnikateľská činnosť obce, majetková účasť
pri podnikaní obce a združovanie finančných prostriedkov obce podliehajú vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom.
3. Nadobúdanie vlastníctva hnuteľných vecí v obstarávacej hodnote nad 2 000,- € v každom jednotlivom prípade podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva.O nadobudnutí hnuteľných vecí v rámci obvyklého hospodárenia v obstarávacej hodnote nižšej ako 2 000,- € rozhoduje starosta obce.
4. V mimoriadnych a havarijných prípadoch, keď sú ohrozené životy a zdravie ľudí alebo ich majetok, rozhoduje o nadobudnutí hnuteľných vecí starosta obce.
5. Obvyklým hospodárením sa rozumie, zabezpečenie základných prevádzkových a administratívnych činností obecného úradu, škôl a školských zariadení, hospodárenie spojené s plnením základných úloh obce v oblasti správy obce a jej majetku, bezpečnosti, kultúry, športu, dopravy, nakladania s odpadmi a sociálnych služieb.


Článok VII.
Prevody vlastníctva majetku obce

1. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Prevody nehnuteľného majetku na iné právnické a fyzické osoby sa uskutočňuje zmluvne a vždy za odplatu.
2. Prevody nehnuteľného majetku vždy podliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom.
3. Ak Zásady neustanovujú inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať:
na základe obchodnej verejnej súťaže podľa osobitného predpisu (ďalej len „obchodná verejná súťaž“),
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu (ďalej len „dražba“),
priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (ďalej len „znalecký posudok“).
4. Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, alebo na internetovej stránke obce.
5. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.
6. Na prevod majetku obce dražbou sa vzťahuje zákon NR SR č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
7. Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu presiahne 40 000 €, v týchto prípadoch obec vyhlási obchodnú verejnú súťaž na základe rozhodnutia OcZ. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu OcZ staršie ako šesť mesiacov. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku sa určí na základe znaleckého posudku, ktorý zabezpečí obec alebo žiadateľ.
8. Obec vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž alebo dražbu na odpredaj majetku, ktorého všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu nepresiahla 40 000 € aj v prípade, ak je predpoklad, že vyhlásenie by mohlo priniesť obci väčší finančný prínos. Obecné zastupiteľstvo súčasne stanoví postup a podmienky vyhlásenej súťaže.
9. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci:
starostom obce,
poslancom obecného zastupiteľstva,
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,
hlavným kontrolórom obce,
zamestnancom obce,
blízkou osobou osôb uvedených vyššie
10. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 8. To neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.
11. Ustanovenia odsekov 3 až 9 sa nepoužijú pri prevode vlastníctva majetku obce, a to:
bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu,
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy,ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,
hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, a to najmä :
zámena majetku obce,
zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva majetku obce,
dohoda o urovnaní,
predaj nehnuteľného majetku obce na sociálne, charitatívne, osvetové, kultúrne a verejnoprospešné účely,
predaj pozemku obce do výmery 50 m² funkčne prislúchajúcemu k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, v súvislosti s výstavbou realizovanou žiadateľom (najmä prístavba rodinného domu, zasahovanie projektu stavby do pozemku vo vlastníctve obce, zabezpečenie prístupu k pozemku a podobne), okrem predaja za účelom výstavby samostatne stojacej garáže,
predaj pozemku obce funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ak ide o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu,
iné.
12. V prípadoch hodných osobitného zreteľa určí kúpnu cenu obecné zastupiteľstvo.
13. Prevody vlastníctva hnuteľného majetku podliehajú schváleniu:
starostu obce - v prípade, že zostatkovej hodnota majetku v čase odpredaja nepresiahne sumu 400,- € v každom jednotlivom prípade,
obecného zastupiteľstva - v prípade, že zostatková hodnota majetku je nad 400,- €.
14. Ak obec prevádza vlastníctvo nehnuteľného majetku obce, návrh na vklad vlastníckeho práva
príslušnej Správe katastra v prospech kupujúceho podá obec ako predávajúci pod podmienkou úhrady kúpnej ceny kupujúcim v plnej výške pred podaním návrhu na vklad. Obdobne sa postupuje pri zámene, zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, zriaďovaní vecných bremien, záložného práva.
15. Náklady na vypracovanie geometrického plánu znáša žiadateľ. Geometrický plán doloží
k žiadosti. Správne poplatky súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností hradí vždy kupujúci. Úhrada kúpnej ceny sa dohodne v kúpnej zmluve.
16. Obec vedie prostredníctvom obecného úradu evidenciu o všetkých uzatvorených kúpnych zmluvách týkajúcich sa majetku obce.


Článok VIII.
Prenájom a dočasné užívanie majetku obce

1. Obec môže majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh, zmluvne prenajať inej fyzickej alebo právnickej osobe a to spravidla odplatne.
2. Ak je to vo verejnom záujme (napr. športové objekty) alebo ak ide o nerentabilnú prevádzku,
ktorej činnosť je v prospech občanov obce , môže obec zmluvne dať majetok do užívania bezodplatne.
3. Ustanovenia Článku VII. Zásad ods. 3 až 5 a ods. 7 až 9 obec primerane uplatní aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti („obvyklé nájomné“), okrem:
a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 €,
b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní (240 hodín) v kalendárnom mesiaci,
c) prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, a to najmä v prípadoch nájmu:

nehnuteľného majetku obce na sociálne, charitatívne, osvetové, kultúrne, verejnoprospešné účely a športové účely, pre potreby občianskych a záujmových združení na neziskovú činnosť (napr. schôdze členskej základne),
pozemku obce do výmery 50 m² v súvislosti s výstavbou realizovanou žiadateľom, do doby právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom (najmä zriadenie stavebného dvora, príjazdu k stavbe a pod.),
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctva žiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
pozemku obce funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ak ide o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu,
pozemku obce pod existujúcou radovou alebo samostatne stojacou garážou, ktorý nie je možné previesť do vlastníctva žiadateľa (z hľadiska územného plánu, ochranné pásmo železníc, vôd a podobne)
pozemku obce pod existujúcou radovou alebo samostatne stojacou garážou,
iné
4. Ak je potrebné v nadväznosti na Zásady a zákon o majetku obcí určiť obvyklé nájomné, obec alebo právnické osoby zriadené obcou ho určia na základe znaleckého posudku, resp. písomného stanoviska znalca z odboru oceňovania nehnuteľností.
5. V prípadoch hodných osobitného zreteľa určí výšku nájomného obecné zastupiteľstvo.
6. Nájom majetku obce sa uzatvára na dobu určitú alebo neurčitú s výpovednou lehotou. Dĺžku trvania výpovednej lehoty určí orgán oprávnený v zmysle Zásad o nájme rozhodnúť.
7. O nájme hnuteľných vecí vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je vyššia ako 3 500,- € a o nájme majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom prekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci (240 hodín) rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
8. O nájme hnuteľných vecí vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 € o nájme majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci (240 hodín) rozhoduje starosta obce.
9. O príležitostnom krátkodobom prenájme priestorov na spoločenské, kultúrne, predajné, schôdzkové, rodinné podujatia rozhoduje starosta obce za podmienok určených Sadzobníkom úhrad za použitie majetku obce a za služby poskytované obcou.
10. Nájom majetku obce okrem príležitostného prenájmu sa uzatvára na základe písomnej nájomnej zmluvy medzi obcou ako prenajímateľom na jednej strane a nájomcom na druhej strane Zmluva musí obsahovať najmä určenie majetku obce, účel a čas užívania, výšku nájmu a podmienky platenia nájmu, podmienky prípadného technického zhodnotenia prenajatého majetku obce nájomcom, podmienky skončenia zmluvy a výpovednú dobu. Užívateľ a nájomca majetku obce sa zmluvne zaviaže najmä hospodárne užívať majetok obce, chrániť ho pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím, a používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku obce.
11. Príspevková a rozpočtová organizácia zriadená obcou, ktorej bol majetok zverený do správy uzatvára nájomnú zmluvu v mene obce.
12. Obec vedie prostredníctvom obecného úradu evidenciu o všetkých uzatvorených nájomných zmluvách týkajúcich sa majetku vo vlastníctve obce.


Článok IX.
Správa majetku obce

1. Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku.
2. Správcom majetku obce môže byť len príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou. Majetok sa zveruje do správy na základe protokolu o prevode majetku do správy.
3. Iné, aj obcou založené právnické osoby a spoločnosti nemôže byť správcom majetku obce. Vzťah medzi obcou a takýmito právnickými osobami je obchodno-právny a rieši sa mandátnymi zmluvami alebo zmluvami o prenájme majetku obce.
4. Správca nemôže nadobudnúť do svojho vlastníctva obce. Majetok, ktorý správca nadobúda je vlastníctvom obce.
5. Subjekty, ktoré spravujú majetok obce, sú oprávnené držať ho, brať úžitky z neho a nakladať s ním v súlade s týmito zásadami. Sú povinné hospodáriť s ním v prospech rozvoja obce a jeho občanov.
6. Ak subjekty, ktorým bol zverený majetok obce do správy konajú v rozpore s týmito zásadami, alebo ak je to v záujme obce , môže im obecné zastupiteľstvo tento majetok odňať.


Článok X.
Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom obce

1. Prebytočný je majetok obce, ktorý obec a právnické osoby ňou zriadené trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh.
2. Neupotrebiteľný je majetok obce, ktorý obec a právnické osoby ňou zriadené pre jeho úplné opotrebovanie, poškodenie , zastaranosť, alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže slúžiť svojmu účelu. Za neupotrebiteľné sa považujú aj budovy a stavby, ktoré nemožno premiestniť a ktoré treba odstrániť v dôsledku plánovanej výstavby alebo rozšírenia objektu.
3. Prebytočný a neupotrebiteľný majetok môže obec previesť, odovzdať do separovaného zberu alebo fyzicky zlikvidovať a následne vyradiť z evidencie.
4. O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku rozhoduje starosta obce a štatutárny orgán právnických osôb zriadených obcou na návrh nimi menovanej inventarizačnej komisie .
5. Predaj alebo prevod takéhoto majetku sa riadi článkom VII. týchto Zásad.


Článok XI.
Pohľadávky a iné majetkové práva obce

1. Obec a subjekty, ktoré spravujú majetok obce, sú povinné uplatňovať majetkové práva včas a vzniknuté pohľadávky vymáhať.
2. Ak nie je možné zabezpečiť majetkové práva obce inak, je povinnosťou obce a právnických osôb spravujúcich majetok obce, vymáhať pohľadávky prostredníctvom súdu alebo exekútora.
3. Schváleniu obecného zastupiteľstva podlieha:
prijatie a poskytnutie úveru a pôžičky,
prevzatie dlhu,
vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov medzi obcou a inými obcami,
dohoda o splátkach,
odpustenie pohľadávky nad 200,- €.
4. Starosta obce môže odpustiť nedaňovú pohľadávku neprevyšujúcu sumu 200,- €.
5. Obec a právnické osoby zriadené obcou môžu upustiť od vymáhania pohľadávky ak:
dlžník je v sociálnej núdzi alebo v prípade jeho sociálnej odkázanosti,
dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,
ďalšie vymáhanie pohľadávky je neefektívne, nakoľko náklady na konanie prevyšujú hodnotu pohľadávky.
6. Nakladanie s pohľadávkami musí mať písomnú formu.
7. Nakladanie s pohľadávkami obce na úseku daní a poplatkov sa riadi záklonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.


Článok XII.
Nakladanie s cennými papiermi, finančnými prostriedkami a finančná hotovosť

1. Vydanie a nákup cenných papierov krytých majetkom obce sa môže uskutočniť len so súhlasom obecného zastupiteľstva. Nakladať s nimi možno len za podmienok ustanovených zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Obec a právnické osoby zriadené obcou si môžu navzájom poskytovať prechodnú finančnú výpomoc, pokiaľ to neodporuje osobitným právnym predpisom - najmä zákona SNR č. 523 /2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
3. Orgány obce a právnické osoby zriadené obcou môžu použiť finančné prostriedky len v súlade so schválenými rozpočtami
4. Pri zadávaní zákaziek na tovary, stavebné práce a služby postupuje obec a právnické osoby ňou zriadené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
5. si zriaďujú účty v peňažných ústavov v súlade s platnou právnou úpravou. Prevody na účtoch môžu byť vykonané len s podpisom starostu obce a určeného zamestnanca. U právnických osôb zriadených obcou len s podpisom štatutára a určeného zamestnanca.
6. Pokladničná hotovosť v pokladni obce nesmie zásadne presiahnuť sumu 3 000,- €. O výnimkách rozhoduje starosta obce.


Článok XIII.
Schvaľovanie úkonov orgánmi obce
( zhrnutie)

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a. prevody nehnuteľného majetku obce,
b. kúpu hnuteľného majetku nad hodnotu 2 000,- €,
c. zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve obce,
d. zriadenie predkupného práva na nehnuteľný majetok obce,
e. zverenie a odňatie nehnuteľného majetku zo správy,
f. predaj prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku obce, ktorého zostatková hodnota je vyššia ako 400,- € v každom jednotlivom prípade,
g. aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,
h. združovanie finančných prostriedkov,
i. odpustenie pohľadávky obce ak jej hodnota je nad 200,- €; povolenie splátok, ako aj odklad platenia pohľadávky,
j. majetkové vklady do obchodných spoločností, znižovanie alebo zvyšovanie vkladu,
k. rozhodnutie o prijatí úveru alebo pôžičky; o prevzatí dlhu,
l. zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v majetku obce,
m. nájom hnuteľného majetku obce, ktorého zostatková cena je vyššia ako 3 500,- € a nájom nehnuteľného majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom prekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci (240 hodín),
n. prípady hodné osobitného zreteľa pri prenájme majetku obce,
o. vyhlásenie obchodnej súťaže na nadobudnutie, odpredaj alebo prenájom majetku a stanovenie podmienok súťaže,
p. vydanie a nákup cenných papierov.

Starosta obce schvaľuje:
a. kúpu hnuteľného majetku v hodnote do 2 000,- €,
b. predaj prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku so zostatkovou cenou do 400,- €
c. nájom hnuteľného majetku obce, ktorého zostatková cena je nižšia ako 3 500,- € a nájom nehnuteľného majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci,
d. príležitostný krátkodobý prenájom priestorov na spoločenské, kultúrne, predajné, schôdzkové a rodinné podujatia,
e. menuje členov inventarizačnej komisie obce,
f. odpustenie pohľadávky obce s hodnotou do 200,-€.


Článok XIV.
Záverečné ustanovenie

1. Zásady sú záväzné pre orgány obce a subjekty nakladajúce s majetkom a majetkovými právami obce.
2. Kontrolou nad dodržiavaním Zásad sú poverení Komisia finančná, sociálna a správy majetku pri OcZ a hlavný kontrolór obce.
3. Zmeny a doplnky Zásad sa robia písomne a schvaľuje obecné zastupiteľstvo .
4. Dňom nadobudnutia účinnosti Zásad sa zrušujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce schválené dňa 29.11.2002.
5. Zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Bajerove dňa 6.9.2013, uzn. č. 12/2013.
6. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2013.


................................................
Vladimír Mruz, starosta obce

Návrh zásad zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce BAJEROV
Deň vyvesenia: 19.8.2013
Deň zvesenia: 5.9.2013


1