SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

VZN č.1/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení

 19.06.2015

Všeobecne záväzné nariadenie
OBCE BAJEROV


číslo:   1  /2015
schválené dňa :  12.6.2015
platnosť od : 1.7.2015

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
( ďalej len VZN)

Obec Bajerov podľa § 6 odst.1 v nadväznosti na § 11 odst.4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 28,  § 114, , § 140  zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva

toto Všeobecne záväzné nariadenie č.  1/2015

§ 1
Úvodné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len ”VZN” ) sa vydáva pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bajerov a určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,  výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí  a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.


§2
Vymedzenie pojmov

Príspevok je poplatok zákonného zástupcu dieťaťa, neplnoletého žiaka, plnoletého žiaka alebo stravníka:
a) na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
b) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
c) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni


§ 3
Výška príspevku v materských školách

1) Výška príspevku v materských školách na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktorou prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa je 10,00 eur mesačne, pre dieťa do 3 rokov je 20,00 eur mesačne  .

2) Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupkyni materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi


4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin, kedy je prerušená prevádzka materskej školy.


§ 4
Výška príspevku v školskom klube detí

1) Výška príspevku v školskom klube detí na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktorou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne je  10 eur.


2) Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.


3) Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.


§ 5
Výška príspevku v školskej jedálni

1) Výška príspevku v školskej jedálni, ktorú uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka ako príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky na jedno jedlo v školskej jedálni je pre:

a) deti materskej školy (stravníci od 2 – 6 rokov)
- desiata 0,26 €   desiata
- obed  0,64 €  obed
- olovrant 0,22 € olovrant
- desiata, obed a olovrant   ( 1,12 €/deň)

b) žiaci základnej školy
- žiaci 1. – 4. ročníka (stravníci od 6 - 11 rokov)         ( 0,95 €/obed)
- žiaci 5. – 9. ročníka (stravníci od 11 – 15 rokov)       ( 1,01 €/obed)

2) Výška príspevku v školskej jedálni pre iných stravníkov je:
a) zamestnanec materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole, základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole, školského klubu detí       ( 2,49 €/obed)

-  z toho náklady na výrobu jedla /potraviny/ 1,12 €  a 1,37 € / réžia.


b) cudzí stravník (iná fyzická osoba) (2,49€/obed)

3) Finančné prostriedky sa uhrádzajú do 20. – teho dňa v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac s výnimkou septembra, kedy je stravník povinný zaplatiť príspevok najneskôr do 20.9.   na dva mesiace , t.j. september a október .


4) Vyúčtovanie a spôsob platenia upraví vedúca  školskej jedálne interným predpisom. Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školskej jedálne.

5) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť do 8.00 hod. príslušného dňa na telefónnom čísle 7483046 do  školskej jedálne pri  ZŠ Bajerov. Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci. 


§ 6
Účinnosť

1)    Na  tomto  Všeobecne záväznom  nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bajerove dňa 12.6.2015 uznesením č. 6/6/20151.

2)    Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2011 zo dňa 1.10.2011.

3)    Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1.7.2015. 

Vyvesené dňa: 15.6.2015

Zvesené dňa:  30.6.2015

         Vladimír Mruz

                                                                                                                 starosta obce


1