SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 01.04.2015

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE BAJEROVE

č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce BAJEROV

I. č a s ť

§ 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Bajerov.

(2) Obec Bajerov na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za predajné automaty,
d/ daň za nevýherné hracie prístroje

(3) Miestnym poplatkom, ktorý ukladá obec je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa písm. a), b), c) a d) a poplatku je kalendárny rok.


II. č a s ť
Miestne dane

§ 3
Daň z pozemkov

(1) Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Bajerov v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty,
b( záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e)stavebné pozemky

3) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods 2 písm. a) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2, ktorá je určená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov v prílohe č.1 a 2 .

(4) Hodnota pozemku určená v prílohe č. 1 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov je :
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady .......................................................................0,1669 €/m2
trvalé trávnaté porasty .......................................................................................................0,0166€/m2

(5) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 2 písm. b), c), a e) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2.

(6) Hodnota pozemku určená v prílohe č.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov je:
pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy ......................................... 1,3278 €/m2
pre stavebné pozemky ......................................................................................................13,2776 €/m2

(7) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 .

(8) Hodnota lesného pozemku na ktorých sú hospodárske lesy musí byť preukázaná znaleckým posudkom podľa zák. č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom obec stanovuje hodnotu pôdy bez porastov za 1 m2 ..................................................................................................................0,1161 €/m2

(9) Správca dane určuje pre pozemky ročnú sadzbu dane nasledovne:

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
trvalé trávnaté porasty 0,30 % zo základu dane,
b/ záhrady
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,30 % zo základu dane,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
využívané vodné plochy 0,30 % zo základu dane,
e/ stavebné pozemky 0,25 % zo základu dane,

§ 4
Daň zo stavieb

(1) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
(2) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:

a/ 0,0498 € stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby

b/ 0,0498 € stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo , stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

c/ 0,2656 € stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d/ 0,1660 € samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,

e/ 0,3320 € priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f/ 0,4980 € stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

g/ 0,0498 € ostatné stavby neuvedené v písm. a/ až f/,

(3) Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie vo výške 0,0266 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

§ 5
Daň z bytov

(1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

(2) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
(3) Ročná sadzba dane z bytov je 0,0498 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.


§ 5
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

(1) Podľa miestnych podmienok v obci Bajerov sa od dane z pozemkov oslobodzujú tieto pozemky: pozemky na ktorých sú športové ihriska, cintorín, močiare, plochy platín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, pozemky , ktorých hospodárske využívanie je obmedzene vzhľadom na podkopanie, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením.
(2) Podľa miestnych podmienok v obci Bajerov sa od dane zo stavieb oslobodzujú stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené na podnikanie, okrem stavieb na bývanie.

§ 6
Daň za psa

(1) Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2) Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
10 € za psa chovaného v rodinnom dome
10 € za psa chovaného vo viacbytovom dome
10 € za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem, organizácii.

§ 7
Daň za predajné automaty

(1) Sadzba dane je 20,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

(2) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a/ výrobné číslo predajného automatu,
b/ druh sortimentu predaja,
c/ stanovište automatu.

§ 8
Daň za nevýherné hracie prístroje

(1) Základné náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v § 52 až 59 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2) Správca dane určuje sadzbu dane 30 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

(3) na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b/ stanovište nevýherného hracieho prístroja,
c/ názov nevýherného hracieho prístroja.

III. Č a s ť

Miestny poplatok

§ 9
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(1) Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2) Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

(3) Sadzba poplatku je 0,0192 € za osobu a kalendárny deň, / 7,00 € za osobu a kalendárny rok./
(4) Koeficient ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu sa ustanovuje v hodnote 1,0.

(5) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

§ 10
Spôsob preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti

(1) Zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia za rodinu žijúcu v spoločnej domácnosti môže oznamovaciu povinnosť splniť vlastník nehnuteľnosti, resp. jedna dospelá osoba za rodinu.

(1) Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia.

§ 11
Odpustenie poplatku a zníženie poplatku

(1) Obec poplatok odpustí za obdobie, /dní/, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Bajerov, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(2) Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce , a to :
a/ čestne prehlásenie o počte dní, ktoré sa v obci nezdržiaval,
b/ potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru a mieste výkonu práce spolu s čestným prehlásením o počte dní, ktorí sa v obci nezdržiava,
c/ potvrdenie o návšteve školy spolu s čestným prehlásením o počte dní, ktoré sa v obci nezdržiava.
Obec poplatok odpustí ak poplatník hore uvedenými dokladmi preukáže celoročnú neprítomnosť v obci.

IV. č a s ť
Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 12
Spoločné ustanovenia

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Bajerov prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce.
(3) Obec vyberá dane a poplatky nasledovným spôsobom.
a/ v hotovosti do pokladne obce,
b/ na účet obce, ktorý je uvedený v rozhodnutí.
(4) Daňovník je povinný označiť platbu dane v poplatku variabilným symbolom, ktorým je číslo rozhodnutia.

§ 13
Záverečné ustanovenie

1) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v neskoršom znení a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov.
(2) Na tomto VZN obce Bajerov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bajerove dňa 7.12.2012 uznesením číslo 9/2012.
(3) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Bajerov č. 1/2007 zo dňa 14.12.2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Bajerove.
(5) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

V Bajerove dňa 7.12.2012
Vladimír Mruz Starosta obce
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bajerov dňa 20.11.2012.
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Bajerov dňa 11.12.2012.
VZN nadobúda účinnosť dňa : 1.1.2013.


Tlačivo pre oznámenie zmien :


OBEC BAJEROV
Obecný úrad , 08241 Bajerov 101

Oznámenie poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok ..........................

Poplatník / obchodné meno/ ............................................................................................

Adresa trvalého pobytu ......................................................................................................

Sídlo podnikania .................................................................................................................

Adresa prevádzky ..............................................................................................................

IČO / DIČ : ........................................................................................................................

Bankové spojenie, číslo účtu : .........................................................................................

Podľa § 80 , ods. 1 , zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamujem obci
– vznik/ zánik/ zmena poplatkovej povinnosti k .............................

Údaje potrebné pre výpočet poplatku:

Priemerný počet zamestnancov v rozhodujúcom období: .................................
Priemerný počet miest určených na poskytovanie
/pohostinských/ služieb v rozhodujúcom období .................................


Počet kalendárnych dní v určenom období : .................................


V ......................... dňa .....................


....................................................
Pečiatka a podpis 

1