SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

 17.06.2020

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIE Z 9  riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  12.6.2020  v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

  1. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie       obdobie.
  2. Správu  nezávislého audítora z overenia  ročnej účtovnej závierky za rok 2019  

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

         

Uznesenie 1/06/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

a.) Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 9/2020

b.) Za overovateľov boli určení :  p. Róbert Hudák, Martin Murín

c.) Za zapisovateľa bola určený p. František Vahovský

Uznesenie 2/06/2020  

Obecné zastupiteľstvo  obce Bajerov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v z.n.p. 

a.) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  obce   k záverečnému účtu za rok 2019

b.) súhlasí s celoročným hospodárením obce Bajerov za rok 2019  bez výhrad

Uznesenie 3/06/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje

  • úpravu prevádzkových hodín v pohostinstve Bayor-Bajerov v piatok a sobota  do 22.00 hod.  , od 1.7.2020.

V Bajerove dňa  12.6.2020

Vladimír Mruz

starosta obce 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIE Z 9  riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  12.6.2020  v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

  1. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie       obdobie.
  2. Správu  nezávislého audítora z overenia  ročnej účtovnej závierky za rok 2019  

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

         

Uznesenie 1/06/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

a.) Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 9/2020

b.) Za overovateľov boli určení :  p. Róbert Hudák, Martin Murín

c.) Za zapisovateľa bola určený p. František Vahovský

Uznesenie 2/06/2020  

Obecné zastupiteľstvo  obce Bajerov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v z.n.p. 

a.) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  obce   k záverečnému účtu za rok 2019

b.) súhlasí s celoročným hospodárením obce Bajerov za rok 2019  bez výhrad

Uznesenie 3/06/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje

  • úpravu prevádzkových hodín v pohostinstve Bayor-Bajerov v piatok a sobota  do 22.00 hod.  , od 1.7.2020.

V Bajerove dňa  12.6.2020

Vladimír Mruz

starosta obce 


1 2 3 4 5 >