SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE-03/23

 01.03.2023

 

 

 

 

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIA   Z II. riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  17.2.2023 v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.    Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia a úlohy na ďalšie obdobie.

3.   Informáciu o aktivitách obce od posledného zasadnutia  a úlohy na ďalšie obdobie

4.   Návrh rozvoja obce na funkčné obdobie r. 2023-2026 z európskych prostriedkov.

5.   Berie na vedomie žiadosť p. Marcela Murína  o odkúpenie pozemku , parc. č. KN-C 193, k. ú. Bajerov.

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/02/2023

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje

 l. Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 2/2023

2. Za overovateľov zápisnice boli určení p.  Slavomír Sedlák,  Ján Deržák

3. Za zapisovateľa zápisnice  bol určený p. Ing. Stanislav Jakubik

 

Uznesenie 2/02/2023

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že

  1. Novozvolený poslanec p. Róbert Hudák zložil  zákonom predpísaný sľub poslanca  obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove volí

2. predsedu komisie na ochranu verejného poriadku p.  Slavomír Sedlák, členov komisie : p. Ing. Miloš Murín, Marcel Murín

3. predsedu  finančnej komisie a na ochranu verejného záujmu: p. Ján Deržák, členov komisie: p.  Martin Murín, Emília Mihaliková

4. predsedu komisie kultúrno-športovej : p. Ing. Stanislav Jakubik, členov komisie :  p. Peter Jakubík,  Mgr. Zdena Šostáková

 

Uznesenie 3/02/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

  1. Termín zápisu detí do  1. ročníka  ZŠ s MŠ  v Bajerove v dňoch od 1.4.2023 do  30.4.2023.     

 

Uznesenie 4/02/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

l. Vstup do projektu – zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ Bajerov,

   Z: starosta obce, Vladimír Mruz

    

Uznesenie 5/02/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove ukladá

l. Vypracovať a podať žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK, na program – Kultúra .

T: 31.3.2023,   Z: starosta obce, Vladimír Mruz

2. Usporiadanie kultúrneho podujatia  dňa 17.6.2023 z poskytnutej dotácie PSK.

Z: Ing. Stanislav Jakubik  

 

V Bajerove dňa  17.2.2023

Vladimír Mruz

 Starosta obce

 

 

 

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIA   Z II. riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  17.2.2023 v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.    Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia a úlohy na ďalšie obdobie.

3.   Informáciu o aktivitách obce od posledného zasadnutia  a úlohy na ďalšie obdobie

4.   Návrh rozvoja obce na funkčné obdobie r. 2023-2026 z európskych prostriedkov.

5.   Berie na vedomie žiadosť p. Marcela Murína  o odkúpenie pozemku , parc. č. KN-C 193, k. ú. Bajerov.

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/02/2023

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje

 l. Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 2/2023

2. Za overovateľov zápisnice boli určení p.  Slavomír Sedlák,  Ján Deržák

3. Za zapisovateľa zápisnice  bol určený p. Ing. Stanislav Jakubik

 

Uznesenie 2/02/2023

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že

  1. Novozvolený poslanec p. Róbert Hudák zložil  zákonom predpísaný sľub poslanca  obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove volí

2. predsedu komisie na ochranu verejného poriadku p.  Slavomír Sedlák, členov komisie : p. Ing. Miloš Murín, Marcel Murín

3. predsedu  finančnej komisie a na ochranu verejného záujmu: p. Ján Deržák, členov komisie: p.  Martin Murín, Emília Mihaliková

4. predsedu komisie kultúrno-športovej : p. Ing. Stanislav Jakubik, členov komisie :  p. Peter Jakubík,  Mgr. Zdena Šostáková

 

Uznesenie 3/02/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

  1. Termín zápisu detí do  1. ročníka  ZŠ s MŠ  v Bajerove v dňoch od 1.4.2023 do  30.4.2023.     

 

Uznesenie 4/02/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

l. Vstup do projektu – zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ Bajerov,

   Z: starosta obce, Vladimír Mruz

    

Uznesenie 5/02/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove ukladá

l. Vypracovať a podať žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK, na program – Kultúra .

T: 31.3.2023,   Z: starosta obce, Vladimír Mruz

2. Usporiadanie kultúrneho podujatia  dňa 17.6.2023 z poskytnutej dotácie PSK.

Z: Ing. Stanislav Jakubik  

 

V Bajerove dňa  17.2.2023

Vladimír Mruz

 Starosta obce

 

 


1 2 3 4 >