SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE-12/21

 10.12.2021

 

 

 

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

 

UZNESENIA 

 Z 15. riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  10.12.2021

v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.    Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia.

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/12/2021

l. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania  OcZ  č. 15/2020

2. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Slavomír Sedlák,  Martin Murín

Za zapisovateľa : Ing. František Vahovský

Uznesenie 2/12/2021

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje 

VZN  č.1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl 

 a školských zariadení

Uznesenie 3/12/2021

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

VZN  č.2/2021   o organizovaní miestneho referenda  

Uznesenie 4/12/2021

1./   Obecné zastupiteľstvo  v Bajerove  zobralo na vedomie do poručujúce stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2022 a k viacročnému rozpočtu a:

 

     a.) schvaľuje predložený návrh  rozpočtu obce na rok 2022 v objeme:

          bežné príjmy                                        880 000  €

          bežné výdavky                                    860 000

          výsledok  bežného rozpočtu                20 000

 

          kapitálové príjmy                                            0

          kapitálové výdavky                                 40 000

          výsledok kapitálového rozpočtu         -40 000

 

          príjmové finančné operácie                  20 000

 

Celkové zdroje                       900 000 €  

Použitie zdrojov celkom        900 000 €

 

b.) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024,

c.) v súlade s § 11, odst. 4, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , obecné zastupiteľstva splnomocňuje starostu obce vykonať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu – t.j. presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok bežného rozpočtu ostal zachovaný.

Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v kompetencií obecného zastupiteľstva.

 

2./ Obecné zastupiteľstvo  v Bajerove

  1. schvaľuje návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerov na rok 2022
  2. poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti

    Uznesenie 5/12/2021

    Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

      a.) rozpočtové opatrenie č. 2/2021 o úprave rozpočtu  

 

V Bajerove dňa  10.12.2021

Vladimír Mruz

Starosta obce

 


1 2 3 4 >