SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE-09/20

 30.09.2020

 

 

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

     UZNESENIE 

Z 10.  riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  11.9.2020  v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

2.    Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie       obdobie.

3.    Sťažnosť na vlastníka pozemku na údržbu –kosenie pozemku.

4.    Výsledky kontroly NKÚ – zákon proti byrokracii

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/09/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

a.) Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 10/2020

b.) Za overovateľov boli určení :  p. Slavomír Sedlák,  Monika Fedorová

c.) Za zapisovateľa bola určený p. František Vahovský

Uznesenie 2/09/2020  

Obecné zastupiteľstvo  obce Bajerov  schvaľuje 

a.)     Dodatok č. l   k  - Smernici upravujúcej postup verejného obstarávateľa pri VO,

b.)     Dodatok č. 1  k  - Pracovnému poriadku zamestnancov obce,

c.)     Dodatok č. 3  k  - VZN  č. 1/2012 o miestnych daniach  a o miestnom poplatku za    komunálne  odpady a DSO.

 

V Bajerove dňa  11.9.2020

Vladimír Mruz

Starosta obce  

 

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

     UZNESENIE 

Z 10.  riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  11.9.2020  v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

2.    Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie       obdobie.

3.    Sťažnosť na vlastníka pozemku na údržbu –kosenie pozemku.

4.    Výsledky kontroly NKÚ – zákon proti byrokracii

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/09/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

a.) Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 10/2020

b.) Za overovateľov boli určení :  p. Slavomír Sedlák,  Monika Fedorová

c.) Za zapisovateľa bola určený p. František Vahovský

Uznesenie 2/09/2020  

Obecné zastupiteľstvo  obce Bajerov  schvaľuje 

a.)     Dodatok č. l   k  - Smernici upravujúcej postup verejného obstarávateľa pri VO,

b.)     Dodatok č. 1  k  - Pracovnému poriadku zamestnancov obce,

c.)     Dodatok č. 3  k  - VZN  č. 1/2012 o miestnych daniach  a o miestnom poplatku za    komunálne  odpady a DSO.

 

V Bajerove dňa  11.9.2020

Vladimír Mruz

Starosta obce  


1 2 3 4 >