SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE-11/22

 30.11.2022

                   

 

 

 

 

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO   V   BAJEROVE

UZNESENIE

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Bajerov , ktoré sa konalo  dňa 28.11.2022

 

Uznesenie č. 1

 Obecné zastupiteľstvo  v Bajerove    

A.   b e r i e   n a  v e d o m i e

            1. výsledky voľby  starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva

            2. vystúpenie novozvoleného starostu obce

B.   k o n š t a t u j e,  ž e

1. novozvolený starosta obce p. Vladimír Mruz zložil zákonom predpísaný  sľub starostu obce Bajerov

2. novozvolení  poslanci Obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  obecného zastupitelstva:

           p. Martin Murín

           p. Ing. Stanislav Jakubik

           p. Slavomír Sedlák

           p. Ján Deržák         

C.  s c h v a ľ u j e

           1. Program rokovania

           2. Za overovateľov určuje: p.   Ing. Stanislava Jakubika, Martina Murína,

           3. Za zapisovatelku : p. Emíliu Mihalikovú

               

Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

A.p o v e r u j e
  1. poslanca    p. Martina Murína  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Uznesenie č.  3

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

  1. z r i a ď u j e

l.  komisiu na ochranu verejného poriadku,

2. komisiu finančnú a na ochranu verejného záujmu,

3. komisiu kultúrno-športovú,

 

Uznesenie č. 4

Starosta obce  v Bajerove

A. m e n u j e

              za zástupcu starostu  p. Martina Murína

 

Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

Berie na vedomie doporučujúce stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a k viacročnému rozpočtu

A.   schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2023  v objemoch :

 

     bežné príjmy                                       898 000 €

     bežné výdaje                                       884 000 €

     Výsledok bežného rozpočtu              14 000  €

     

     Kapitálové príjmy                                  5 000 €

     kapitálové výdaje                                 19 000  €

     Výsledok kapitálového rozpočtu    - 14 000  €

 

    Výsledok                                                     0

 

B. berie na vedomie   viacročný rozpočet na roky 2024 a 2025

C. v súlade s  § 11, odst. 4, písm, b zák 369/1990  o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny v bežnom rozpočte – t.j. presun medzi položkami bežného rozpočtu  s tým, aby  celkový výsledok   bežného rozpočtu  ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti a finančných operáciách ostávajú naďalej v kompetencií obecného zastupiteľstva.

     

Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

  1. Schvaľuje Všeobecné záväzne nariadenie č. 2/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení.

 

Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

  1. Schvaľuje v zmysle  § 2, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obce a primátorov miest náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2022.
  2. Ukladá náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku vyplatiť v mesiaci 12/2022.

 

V Bajerove dňa  28.11.2022

Vladimír Mruz

Starosta obce 

 


1 2 3 4 >