SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE-06/22

 03.06.2022

 

 

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

                          UZNESENIA

Zo 17.  riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  3.6.2022 v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

  1. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie       obdobie.
  2. Správu  nezávislého audítora z overenia  ročnej účtovnej závierky za rok 2021  

a správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce.

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

        Uznesenie 1/06/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

a.) Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 17/2022

b.) Za overovateľov boli určení :  p. Róbert Hudák, Slavomír Sedlák

c.) Za zapisovateľa bol určený p. František Vahovský

Uznesenie 2/06/2022  

Obecné zastupiteľstvo  obce Bajerov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v z.n.p. 

a.) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  obce   k záverečnému účtu za rok 2021

b.) súhlasí s celoročným hospodárením obce Bajerov za rok 2021  bez výhrad

      Uznesenie 3/06/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov  – nesúhlasí,

s podaním žiadosti o NFP na rekonštrukciu kotolne v ZŠ s MŠ Bajerov – tepelné čerpadlá.

     Uznesenie 4/06/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov   schvaľuje

a.) určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona  SNR č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026   piatich poslancov  Obecného zastupiteľstva obce Bajerov.

b.) určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu  funkcie starostu  obce Bajerov  na  100%  úväzok.

V Bajerove dňa  3.6.2022

       Vladimír Mruz

      Starosta obce  

 

 

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

                          UZNESENIA

Zo 17.  riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  3.6.2022 v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

  1. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie       obdobie.
  2. Správu  nezávislého audítora z overenia  ročnej účtovnej závierky za rok 2021  

a správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce.

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

        Uznesenie 1/06/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

a.) Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 17/2022

b.) Za overovateľov boli určení :  p. Róbert Hudák, Slavomír Sedlák

c.) Za zapisovateľa bol určený p. František Vahovský

Uznesenie 2/06/2022  

Obecné zastupiteľstvo  obce Bajerov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v z.n.p. 

a.) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  obce   k záverečnému účtu za rok 2021

b.) súhlasí s celoročným hospodárením obce Bajerov za rok 2021  bez výhrad

      Uznesenie 3/06/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov  – nesúhlasí,

s podaním žiadosti o NFP na rekonštrukciu kotolne v ZŠ s MŠ Bajerov – tepelné čerpadlá.

     Uznesenie 4/06/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov   schvaľuje

a.) určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona  SNR č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026   piatich poslancov  Obecného zastupiteľstva obce Bajerov.

b.) určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu  funkcie starostu  obce Bajerov  na  100%  úväzok.

V Bajerove dňa  3.6.2022

       Vladimír Mruz

      Starosta obce  

 


1 2 3 4 >