SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE-12/20

 04.01.2021

 

 

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIA 

 Z 11. riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  11.12.2020

v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.    Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia.

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

 

Uznesenie 1/12/2020

l. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania  OcZ  č. 10/2020

2. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Róbert Hudák, Martin Murín

3. Za zapisovateľa : Ing. František Vahovský             

Uznesenie 2/12/2020

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy pre zriaďovateľa SZUŠ

Uznesenie 3/12/2020

1./   Obecné zastupiteľstvo  v Bajerove  zobralo na vedomie do poručujúce stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021 a k viacročnému rozpočtu a:

     a.) schvaľuje predložený návrh  rozpočtu obce na rok 2021 v objeme:

          bežné príjmy                                        843 400  €

          bežné výdavky                                    818 400

          výsledok  bežného rozpočtu                25 000

 

          kapitálové príjmy                                            0

          kapitálové výdavky                                 25 000

          výsledok kapitálového rozpočtu         -25 000

Príjmy celkom                        843 400 €

Výdaje celkom                       843 400 €

b.) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023,

c.) v súlade s § 11, odst. 4, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , obecné zastupiteľstva splnomocňuje starostu obce vykonať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu – t.j. presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v kompetencií obecného zastupiteľstva.

 

2./ Obecné zastupiteľstvo  v Bajerove

  1. schvaľuje návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerov na rok 2021
  2. poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti

Uznesenie 4/12/2020

    Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

      a.) rozpočtové opatrenie č. 12020 o úprave rozpočtu

Uznesenie 5/12/2020

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove  schvaľuje

  1. odmeny pre poslancov  za rok 2020
  2. pre kontrolóra  za rok 2020

Uznesenie 6/12/2020

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

  1.   rekonštrukciu  veľkej sály v kultúrnom dome

 

V Bajerove dňa  11.12.2020

Vladimír Mruz

Starosta obce

 

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIA 

 Z 11. riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  11.12.2020

v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.    Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia.

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

 

Uznesenie 1/12/2020

l. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania  OcZ  č. 10/2020

2. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Róbert Hudák, Martin Murín

3. Za zapisovateľa : Ing. František Vahovský             

Uznesenie 2/12/2020

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy pre zriaďovateľa SZUŠ

Uznesenie 3/12/2020

1./   Obecné zastupiteľstvo  v Bajerove  zobralo na vedomie do poručujúce stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021 a k viacročnému rozpočtu a:

     a.) schvaľuje predložený návrh  rozpočtu obce na rok 2021 v objeme:

          bežné príjmy                                        843 400  €

          bežné výdavky                                    818 400

          výsledok  bežného rozpočtu                25 000

 

          kapitálové príjmy                                            0

          kapitálové výdavky                                 25 000

          výsledok kapitálového rozpočtu         -25 000

Príjmy celkom                        843 400 €

Výdaje celkom                       843 400 €

b.) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023,

c.) v súlade s § 11, odst. 4, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , obecné zastupiteľstva splnomocňuje starostu obce vykonať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu – t.j. presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v kompetencií obecného zastupiteľstva.

 

2./ Obecné zastupiteľstvo  v Bajerove

  1. schvaľuje návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerov na rok 2021
  2. poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti

Uznesenie 4/12/2020

    Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

      a.) rozpočtové opatrenie č. 12020 o úprave rozpočtu

Uznesenie 5/12/2020

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove  schvaľuje

  1. odmeny pre poslancov  za rok 2020
  2. pre kontrolóra  za rok 2020

Uznesenie 6/12/2020

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

  1.   rekonštrukciu  veľkej sály v kultúrnom dome

 

V Bajerove dňa  11.12.2020

Vladimír Mruz

Starosta obce


1 2 3 4 >