SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE-03/20

 26.03.2020

 

 

 

 

UZNESENIA 

 Z 8. riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  13.03.2020

v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

 

l.    Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia a úlohy

      na ďalšie obdobie.

3.   Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerov za rok 2019.

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

 

Uznesenie 1/03/2020

l. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania  OcZ  č. 8/2020

2. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Róbert Hudák, Monika Fedorová             

Uznesenie 2/03/2020

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove vydáva súhlas

podľa § 18 ods. 2 v spojení s § 16 ods. 1 písm.1 ) zákona č. 596/2003 Z. z. pre zriaďovateľa, fyzickú osobu, ktorá nemá oprávnenie podnikať, PaedDr. Miroslava Kobeláka, PhD.,   Mirka Nešpora 18, Prešov so zriadením kmeňového pracoviska SZUŠ Miroslava Kobeláka v obci  Bajerov a zaradením do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2020.

Uznesenie 3/03/2019

 Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

 1. Súhlasí  s odpredajom pozemku  formou verejnej obchodnej súťaže,

      parc. č. KN C 343/4 - záhrada o výmere 321 m2

       parc. č. KN C 344/5 – zastavaná  plocha o výmere 89 m2 

       parc. č. KN C 344/6 -  zastavaná plocha o výmere 2 081 m2

 1. Ukladá  vypracovať znalecký posudok. Zodp.: starosta obce,   T: 30.6.2020
 2. Ukladá  po vypracovaní  znaleckého posudku zverejniť  podmienky verejnej  súťaže  na úradnej tabuli

Uznesenie 4/03/2020

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje VZN  č.  1/2020  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bajerov.

Uznesenie 5/03/2020

    Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

 1. Termín zápisu detí do  1. ročníka  ZŠ s MŠ  v Bajerove v dňoch od 16.4.2020 do  17.4.2020.

Uznesenie 6/03/2020

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove   súhlasí s :

 1. vypracovaním  žiadosti o poskytnutie  dotácie z MF SR  na

rekonštrukciu sály v kultúrnom dome  vo výške 13.500,00 eur.

Zodp. : starosta obce  , T  : 25.3.2020      

 1. vypracovaním žiadosti o poskytnutie  dotácie z  PSK  na

rekonštrukciu javiska -  (pri amfiteátri) vo výške 3.000,00 eur.

Zodp. : starosta obce  , T  : 25.3.2020      

Uznesenie 7/03/2020

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

 1. prevádzkový poriadok  multifunkčného ihriska  v Bajerove

 

V Bajerove dňa  13.3.2020

Vladimír Mruz

Starosta obce

 

 

 

 

 

UZNESENIA 

 Z 8. riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  13.03.2020

v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

 

l.    Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia a úlohy

      na ďalšie obdobie.

3.   Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerov za rok 2019.

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

 

Uznesenie 1/03/2020

l. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania  OcZ  č. 8/2020

2. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Róbert Hudák, Monika Fedorová             

Uznesenie 2/03/2020

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove vydáva súhlas

podľa § 18 ods. 2 v spojení s § 16 ods. 1 písm.1 ) zákona č. 596/2003 Z. z. pre zriaďovateľa, fyzickú osobu, ktorá nemá oprávnenie podnikať, PaedDr. Miroslava Kobeláka, PhD.,   Mirka Nešpora 18, Prešov so zriadením kmeňového pracoviska SZUŠ Miroslava Kobeláka v obci  Bajerov a zaradením do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2020.

Uznesenie 3/03/2019

 Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

 1. Súhlasí  s odpredajom pozemku  formou verejnej obchodnej súťaže,

      parc. č. KN C 343/4 - záhrada o výmere 321 m2

       parc. č. KN C 344/5 – zastavaná  plocha o výmere 89 m2 

       parc. č. KN C 344/6 -  zastavaná plocha o výmere 2 081 m2

 1. Ukladá  vypracovať znalecký posudok. Zodp.: starosta obce,   T: 30.6.2020
 2. Ukladá  po vypracovaní  znaleckého posudku zverejniť  podmienky verejnej  súťaže  na úradnej tabuli

Uznesenie 4/03/2020

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje VZN  č.  1/2020  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bajerov.

Uznesenie 5/03/2020

    Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

 1. Termín zápisu detí do  1. ročníka  ZŠ s MŠ  v Bajerove v dňoch od 16.4.2020 do  17.4.2020.

Uznesenie 6/03/2020

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove   súhlasí s :

 1. vypracovaním  žiadosti o poskytnutie  dotácie z MF SR  na

rekonštrukciu sály v kultúrnom dome  vo výške 13.500,00 eur.

Zodp. : starosta obce  , T  : 25.3.2020      

 1. vypracovaním žiadosti o poskytnutie  dotácie z  PSK  na

rekonštrukciu javiska -  (pri amfiteátri) vo výške 3.000,00 eur.

Zodp. : starosta obce  , T  : 25.3.2020      

Uznesenie 7/03/2020

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

 1. prevádzkový poriadok  multifunkčného ihriska  v Bajerove

 

V Bajerove dňa  13.3.2020

Vladimír Mruz

Starosta obce

 

 

 

UZNESENIA 

 Z 8. riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  13.03.2020

v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

 

l.    Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia a úlohy

      na ďalšie obdobie.

3.   Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerov za rok 2019.

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

 

Uznesenie 1/03/2020

l. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania  OcZ  č. 8/2020

2. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Róbert Hudák, Monika Fedorová             

Uznesenie 2/03/2020

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove vydáva súhlas

podľa § 18 ods. 2 v spojení s § 16 ods. 1 písm.1 ) zákona č. 596/2003 Z. z. pre zriaďovateľa, fyzickú osobu, ktorá nemá oprávnenie podnikať, PaedDr. Miroslava Kobeláka, PhD.,   Mirka Nešpora 18, Prešov so zriadením kmeňového pracoviska SZUŠ Miroslava Kobeláka v obci  Bajerov a zaradením do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2020.

Uznesenie 3/03/2019

 Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

 1. Súhlasí  s odpredajom pozemku  formou verejnej obchodnej súťaže,

      parc. č. KN C 343/4 - záhrada o výmere 321 m2

       parc. č. KN C 344/5 – zastavaná  plocha o výmere 89 m2 

       parc. č. KN C 344/6 -  zastavaná plocha o výmere 2 081 m2

 1. Ukladá  vypracovať znalecký posudok. Zodp.: starosta obce,   T: 30.6.2020
 2. Ukladá  po vypracovaní  znaleckého posudku zverejniť  podmienky verejnej  súťaže  na úradnej tabuli

Uznesenie 4/03/2020

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje VZN  č.  1/2020  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bajerov.

Uznesenie 5/03/2020

    Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

 1. Termín zápisu detí do  1. ročníka  ZŠ s MŠ  v Bajerove v dňoch od 16.4.2020 do  17.4.2020.

Uznesenie 6/03/2020

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove   súhlasí s :

 1. vypracovaním  žiadosti o poskytnutie  dotácie z MF SR  na

rekonštrukciu sály v kultúrnom dome  vo výške 13.500,00 eur.

Zodp. : starosta obce  , T  : 25.3.2020      

 1. vypracovaním žiadosti o poskytnutie  dotácie z  PSK  na

rekonštrukciu javiska -  (pri amfiteátri) vo výške 3.000,00 eur.

Zodp. : starosta obce  , T  : 25.3.2020      

Uznesenie 7/03/2020

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

 1. prevádzkový poriadok  multifunkčného ihriska  v Bajerove

 

V Bajerove dňa  13.3.2020

Vladimír Mruz

Starosta obce

 

1 2 3 4 >