SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE-09/21

 21.09.2021

 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  V  BAJEROVE       

 Zo 14.riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  17.9.2021  v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

1.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/09/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

a.) Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 14/2021

b.) Za overovateľov boli určení :  p. Martin  Murín, Monika Fedorová

Za zapisovateľa bola určený p. Ing. František Vahovský

Uznesenie 2/09/2021  

Obecné zastupiteľstvo  obce Bajerov  schvaľuje 

  1. prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu - zateplenie kultúrneho domu

Uznesenie 3/09/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje

  1.  zateplenie  budovy KD z rozpočtu obce

Uznesenie 4/09/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje

a.)   úpravu rozpočtu obce na rok 2021- rozpočtové opatrenie č. 1

 

V Bajerove dňa  17.9.2021

 

Vladimír Mruz

Starosta obce 

 


1 2 3 4 >