SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE-04/23

 28.04.2023

 

 

 

 

 

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIA 

 Z III. riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  14.4.2023

v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

 

l.    Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia a úlohy

      na ďalšie obdobie.

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

 

Uznesenie 1/04/2023

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje

 l. Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 3/2023

2. Za overovateľov zápisnice boli určení p.  Martin Murín, Róbert  Hudák

3. Za zapisovateľa zápisnice  bol určený p. Ing. Stanislav Jakubik

 

Uznesenie 2/04/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

Zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov OZ a členov komisií

 

Uznesenie 3/04/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bajerov na roky 2023 - 2030

     

Uznesenie 4/04/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove ukladá

-          Vypracovať nové zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bajerov.

Zodp. : starosta obce, Vladimír Mruz,   T: na nasledujúce OZ. 

 

V Bajerove dňa  14.4.2023

Vladimír Mruz

Starosta obce


1 2 3 4 >