SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

 11.03.2019

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIE

z  III.  riadneho zasadnutia   Obecného zastupiteľstva, konané dňa  8.3.2019

v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

1.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:  

Uznesenie 1/03/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

  1. Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 3/2019
  2. Za overovateľov boli určení :  p. Slavomír Sedlák, Monika Fedorová
  3. za zapisovateľa bol určený p. Ing. František  Vahovský

Uznesenie 2/03/2019

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  v súlade s § 9a ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v platnom znení prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Obec Bajerov, Bajerov 101, 082 41 Bajerov, IČO: 00 326 801, zapísaného na LV 478, k.ú. Bajerov, a to:

  • novovzniknutý pozemok KN C 443/8 o výmere 1561 m2, zastavaná plocha,
  • novovzniknutý pozemok KN C 443/25 o výmere 3420 m2, zastavaná plocha,
  • novovzniknutý pozemok KN C 443/30 o výmere 11 m2, zastavaná plocha,
  • novovzniknutý pozemok KN C 443/42 o výmere 3540 m2, zastavaná plocha.

odčlenené od pozemku KN E 189, ostatná plocha o výmere 16018 m2, ostatná plocha,

geometrickým plánom 71/2017, vyhotoveným Geoprojekt Prešov, IČO: 37710915 úradne overeným dňa 11.12.2017 pod číslom G1 – 2227/17.

Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 8532 m2.

Ťarchy: bez zápisu

Za kúpnu cenu 1,00 €  ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko pozemky, na ktorých je postavená cesta II/546 tvoria súčasť dopravnej infraštruktúry a sú zastavané stavbu vo vlastníctve nadobúdateľa. Cesta II/546 slúži širokej verejnosti a plní verejnoprospešný účel.

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859.

prítomní:         4 poslanci          za:       4          proti:               0          zdržali sa hlasovania:    0  

V Bajerove dňa  8.3.2019                                                    

Vladimír Mruz

Starosta obceZoznam aktualít: