SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

 12.12.2023

 

 

                 OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

                       UZNESENIA

 Zo  6.  riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  12.12.2023 v zasadacej miestnosti KD.

    Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e  

l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

  1. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie       obdobie.
  2. Audit  IÚZ a KÚZ za rok 2022
  3. Odpoveď  OR PZ v Prešove na dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy v obci Bajerov

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:       

Uznesenie 1/12/2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

a.) Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 6/2023

b.) Za overovateľov boli určení :  p. Ján Deržák, Slavomír Sedlák

c.) Za zapisovateľa bol určený p. Ing. Stanislav Jakubík

Uznesenie 2/12/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

Berie na vedomie do poručujúce stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2024 a k viacročnému rozpočtu

A.   schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2023  v objemoch :

     bežné príjmy                                       976 235 €

     bežné výdaje                                       976 235 €

     Výsledok bežného rozpočtu                       0  €

     Kapitálové príjmy                                         0 €

     kapitálové výdaje                                          0  €

     Výsledok kapitálového rozpočtu               0  €

 

    Výsledok                                                     0 €

 

     B. berie na vedomie   viacročný rozpočet na roky 2025 a 2026

     C. v súlade s  § 11, odst. 4, písm, b zák 369/1990  o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny v bežnom rozpočte – t .j. presun medzi položkami bežného rozpočtu  s tým, aby  celkový výsledok   bežného rozpočtu  ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti a finančných operáciách ostávajú naďalej v kompetencií obecného zastupiteľstva.

Uznesenie 3/12/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove  schvaľuje     

  • Rozpočtové opatrenie č. 2

Uznesenie 4/12/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje         

  • Dodatok č. 4 k VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bajerov.

Uznesenie 5/12/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

Odmeny  poslancom a členom komisií  za druhý polrok 2023

  • poslanci  po  300 eur ( Slavomír Sedlák, Ján Deržák, Ing. Stanislav Jakubík)
  • poslanec  za organizovanie kultúrno-spoločenských akcií  275 eur - Ing. S. Jakubik
  • členovia komisií  po  75 eur   ( za 2  zasadnutia komisií, Mgr. Zdenka Šostáková, Peter Jakubik).

Uznesenie 6/12/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove  ukladá

  • Preveriť na  Správe  ciest v Prešove a na Spoločnom úrade v Prešove

možností výstavby chodníka v obci Bajerov.

 

V Bajerove dňa  12.12.2023

Vladimír Mruz

Starosta obce 


Zoznam aktualít: