SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

 21.09.2023

 

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

           UZNESENIA

 Z 5.  riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  20.9.2023 v zasadacej miestnosti KD.

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e  

l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

2.  Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie       obdobie.

3.  Záznam  z kontroly plnenia rozpočtu obce k 30.6.2023

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/09/2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

a.) Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 5/2023

b.) Za overovateľov boli určení :  p. Martin Murin, Slavomír Sedlák

c.) Za zapisovateľa bol určený p. Ing. Stanislav Jakubík

Uznesenie 2/09/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove súhlasí

S výstavbou optického vysokorýchlostného internetu na nových podporných stĺpoch.

Výstavbu bude realizovať Firma Presnet-profi s.r.o. , Urbánkova 1,Prešov a Firma JUKO, s.r.o. , Slovenská 65, 080 01 Prešov 

 

Uznesenie 3/09/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove        

  • Rozpočtové opatrenie č. 1

 

Uznesenie 4/09/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove ukladá         

  • Vyzvať PZ na  zvýšenie počtu meraní  dodržiavania  maximálnej dovolenej rýchlosti motorových vozidiel v obci Bajerov. Zodp: starosta obce, T: 31.10.2023

 

Uznesenie 5/09/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove ukladá

  1. Zrealizovať geometrické zameranie na chodník pre chodcov –od  rodinného domu č. 105 p. Bartka Imricha po koniec parcely p. Jozefa Jakubíka č. 111, č. parc. 178/1.

 

V Bajerove dňa  20.9.2023

Vladimír Mruz

Starosta obce 


Zoznam aktualít: