SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

 31.05.2024

 

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIA

 Zo  7.  riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  8.3.2024 v zasadacej miestnosti KD.

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e  

       l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

      2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.

      3. Odpoveď   na žiadosť o vyjadrenie k  výstavbe chodníka

      4. Činnosť DHZ 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/03/2024 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 7/2023  s doplneným  bodom:

a.)  prejednanie platu starostovi obce

      b.) Za overovateľov boli určení :  p. Martin Murin, Róbert Hudák

      c.) Za zapisovateľa bol určený p. Ing. Stanislav Jakubík                                                                         

 

Uznesenie 2/03/2024

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove  ukladá

  1. Starostovi obce osloviť projektanta k možnosti výstavby chodníka na parc. číslo 358, k .ú. Bajerov  za účasti poslancov OZ.

Uznesenie 3/03/2024

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove  schvaľuje

l. Zápis detí do 1. ročníka ZŠ a zápis detí do MŠ  v termíne od 1.4.24 do 30.4.2024

   Zodp.: starosta obce, Vladimír Mruz , riaditeľ ZŠ s MŠ Bajerov

Uznesenie 4/03/2024

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

  1. Rekonštrukciu detského ihriska v centre obce.
  2. Práce budú prevedené  svojpomocne- po etapách

Zodp.: poslanci OZ, starosta obce 

 

V Bajerove dňa  8.3.2024

Vladimír Mruz

Starosta obce 


Zoznam aktualít: