SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

 23.06.2023

 

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIA

Zo 4.  riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  23.6.2023 v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

 

l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.  Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie  obdobie.

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

         

Uznesenie 1/06/2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

a.) Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 4/2023

b.) Za overovateľov boli určení :  p. Slavomír Sedlák, Ján Deržák

c.) Za zapisovateľa bol určený p. Ing. Stanislav Jakubík

 

Uznesenie 2/06/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove        

-          Obecnému zastupiteľstvu je podľa § 11 ods. 4 písm. i)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v platnom znení vyhradená právomoc určovať plat pre starostu obce a to v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994  Z. z. o právnom  postavení a platových pomerov starostov obcí  a primátorov obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.  V zmysle § 3 tohto zákona patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4, ktorý je závislý na počte obyvateľov. V prípade našej obce je násobok 1,65 (počet obyvateľov  do 500).

-          Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schválilo  základný plat pre starostu obce od 1.7.2023

Uznesenie č. 2/06/2023 starosta obce nepodpísal.

 

Uznesenie 3/06/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

odmeny poslancom v zmysle  zásad odmeňovania zástupcu starostu, poslancov OZ a členov komisií:

Počet zasadnutí   4 x 50 €    =    200 eur  ( všetci poslanci)

                                                   250 eur za organizovanie , Festivalu Bajerovských tradícií,

                                                  (predsedovi komisií Ing. Stanislavovi Jakubikovi).    

Uznesenie 4/06/2023

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

Obecné zastupiteľstvo  obce Bajerov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v z.n.p. 

a.) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  obce  k záverečnému účtu za r.2022

     b.) súhlasí s celoročným hospodárením obce Bajerov za rok 2022  bez výhrad

 

Uznesenie 5/06/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov  schvaľuje

a.)    Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bajerov  

Uznesenie 6/06/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov   schvaľuje

a.)     Darovaciu zmluvu  o prevode nehnuteľnosti  KN-C 109/2 – zastavaná plocha  o výmere 332 m2 – prístupová cesta k RD č. 134,154.

b.)    Darovaciu zmluvu o prevode hnuteľného majetku – Transportný prostriedok s  technickou výbavou, výrobné číslo U5DK20000F1001016  pre DHZ Bajerov.

Uznesenie 7/06/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov  ukladá

a.)    Spracovať smernicu k používaniu kamerového systému v obci Bajerov

Zodp. : starosta obce ,  T:  do nasledujúceho OZ

 

 

V Bajerove dňa  23.6.2023

Vladimír Mruz

       Starosta obce 


Zoznam aktualít: