SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

 13.03.2020

Prevádzkový poriadok nového viacúčelového ihriska - PSK

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ :   O B E C    B A J E R O V

Adresa :   Obecný úrad  Bajerov  č. 101,  082 42 Bajerov,  IČO: 0032 68 01

Nájomcom môže byť:

  1. Fyzická osoba ( staršia ako 18 rokov, preukazujúca sa preukazom totožnosti)
  2. Právnická osoba ( preukazujúca sa výpisom z obchodného registra, prípadne z iného registra )
  3. Iné subjekty v zmysle právnych predpisov SR ( mesto, obec, združenia...)

Prevádzková doba:
pondelok – piatok  :od  2.9 -  do 30.6.  od 8:00 - do 14:00    pre  ZŠ s MŠ v Bajerove
pondelok – piatok  :od  2.9 -  do 30.6   od 14:30 - do 22:00
pondelok – nedeľa :od  1.7 -  do  1.9    od 8:00 - do 22:00
sobota  – nedeľa    :               od 8:00 - do 22:00

Rezervovanie času na športovú činnosť :

Maximálne rezervovanie času na športovú aktivitu sú 2 hodiny. Výnimky sa povoľujú.

Zásady používania viacúčelového ihriska:
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:
Určiť prevádzkové hodiny ihriska
Určovať podmienky využívania ihriska
Vykázať z areálu osoby, ktoré nedodržujú tieto pokyny
Nové viacúčelové ihrisko sa využíva na tenis, volejbal, nohejbal, bedminton a v zime slúži ako klzisko.

Vstup je povolený:
Na vlastné nebezpečenstvo
Po prihlásení sa u majiteľa ( správcu ) ihriska osobne, alebo telefonicky na základe dohodnutého nájmu
S vlastným športovým náradím mimo siete na tenis
Pre deti predškolského veku – len v prítomnosti rodiča, alebo inej dospelej osoby
Pre deti školopovinné a mládež do 18 rokov – len s vedomím rodičov

Poplatok za využitie ihriska:

Pre žiakov a učiteľov ZŠ s MŠ a obyvateľov obce Bajerov - BEZPLATNE

Pre ostatných žiadateľov s využitím objednávky na konkrétny deň a hodinu s platbou 
2 €  na osobu / 1 hodinu
5 €  kolektív - min. 5 osôb / 1 hodinu

Poplatok za využitie ihriska sa uhradí u majiteľa ( správcu ihriska)

Vstup je zakázaný:
Osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok
Osobám bez ohlásenia u správcu
S otvoreným ohňom a predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť úraz  ( fľaše, plechovky a pod. )

V areáli viacúčelového ihriska je  ZAKÁZANÉ:
Poškodzovanie športového náradia a zariadenia
Fajčiť a požívať omamné látky
Správať sa hlučne a nespoločensky
Zdržovať sa v areáli mimo povolených hodín
Používať nevhodnú obuv (nie kopačky a turfy ale tenisky s hladkou podrážkou)
Vstupovať na kolieskových korčuliach a bicykloch
Vodiť psov a iné domáce zvieratá
Preliezať cez mantinely, liezť na konštrukcie športoviska

Poškodenie zariadenia areálu, alebo športového náradia je povinný nahradiť ten, kto to spôsobil. Vstup do športového zariadenia zaväzuje k dodržiavaniu týchto pokynov.

Sankcie :
Za porušenie ustanovení Prevádzkového poriadku a nerešpektovanie pokynov majiteľa ( správcu ) ihriska bude uložená pokuta podľa druhu zavinenia. Pri poškodení majetku viacúčelového ihriska, bude voči osobe uplatnená náhrada škody v plnej výške.

Vstupom do areálu ihriska vyjadrujem súhlas, že som porozumel prevádzkovému poriadku ihriska a budem sa ním riadiť tak, ako je to uvedené vo všetkých bodoch. Prevádzkovateľ a správca viacúčelového ihriska nezodpovedajú za škodu vzniknutú osobe jej vlastným zavinením !!!

Nájomca ihriska je povinný a zodpovedný :

Nájomca je povinný pred začiatkom činnosti skontrolovať stav areálu, ktorý preberá a prípadné poškodenia nahlásiť majiteľovi alebo správcovi ihriska.
Nájomca je povinný v čase prenajatia dodržiavať čistotu a poriadok v celom areáli ihriska, po ukončení činnosti ho upratať a odovzdať majiteľovi alebo správcovi ihriska.
Nájomca je zodpovedný za bezpečnosť užívateľov ihriska, je povinný poskytnúť prvú pomoc, prípadne privolať odbornú zdravotnícku pomoc.
Nájomca je zodpovedný v plnej miere za správanie a konanie osôb, ktoré sa zdržujú na ploche ihriska ( t.j. hráči aj návštevníci ), ktorí pri činnosti používajú len také športové náčinie a náradie aj vhodné obutie, ktoré sa môže použiť pre povrch s pieskovanou umelou trávou.

Tiesňové telefónne linky pre záchranné služby:
112    -  tiesňové volanie
150    -  hasičská záchranná služba                                                                                                                              
155    - záchranná zdravotnícka sl.
158    - polícia

Kontakt na majiteľa  ( správcu ihriska v prípade objednávok):  Vladimír Mrúz - 0918 451 887                    

Obecný úrad   pondelok – piatok  od 7, 00 – 15, 00 hod.        TEL: +421 51 7783 118

V Bajerove                    

 dňa:  13.3.2020                

 starosta obce: Vladimír Mrúz


Zoznam aktualít: