Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE
UZNESENIE
Zo 17. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 30.5.2018
v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo b e r i e  n a   v e d o m i e.

1.Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.

3. Žiadosť p. Vladimíra Trochana o odkúpení pozemku.

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/05/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a.) Program rokovania obecného zastupiteľstva č. 17/2018

b.) Za overovateľov boli určení : p. Martin Murin, Róbert Hudák

c.) Za zapisovateľa bol určený p. Ing. František Vahovský

Uznesenie 2/05/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje - na výrobu schodov k cintorínu firmu: TOMARA, s.r.o. 082 41 Kvačany

Uznesenie 3/05/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje - na opravu a rozšírenie miestnych komunikácií firmu: FEDEST, s.r.o. , Zlatá Baňa 110, 082 52 Zlatá Baňa

Uznesenie 4/05/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje - výlet pre dôchodcov, dňa 20.7.2018 ( cca 24 eur na osobu, max. 50osôb).

V Bajerove dňa 30.5.2018

Vladimír Mruz Starosta obce