Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

                                                          

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE

UZNESENIA

Zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bajerov, konaného dňa 9.12.2017 v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

b e r i e  n a  v e d o m i e
l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia.
3. Berie na vedomie informáciu o konaní starostovského plesu dňa 10.2.2018 v kultúrnom dome v Bajerove
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/12/2017
l. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OcZ č 14/2017
2. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Slavomír Sedlák, Monika Fedorová
3. Za zapisovateľa: Ing. František Vahovský
Uznesenie 2/12/2017
1./ Obecné zastupiteľstvo v Bajerove zobralo na vedomie doporučujúce stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018 a k viacročnému rozpočtu a zéroveň:
a.) schvaľuje predložený návrh rozpočtu obce na rok 2018 v objeme:
bežné príjmy 700 000 €
bežné výdavky 665 000
výsledok bežného rozpočtu -35 000
kapitálové príjmy 0
kapitálové výdavky -35 000
výsledok kapitálového rozpočtu -35 000
Príjmy celkom 700 000 €
Výdaje celkom 700 000 €
b.) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2019 a 2020,
c.) v súlade s § 11, odst. 4, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , obecné zastupiteľstva splnomocňuje starostu obce vykonať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu – t.j. presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v kompetencií obecného zastupiteľstva.
2./ Obecné zastupiteľstvo v Bajerove
a.) schvaľuje návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerov na I. a II. polrok 2018
b.) poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti
Uznesenie 3/12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje
a.) rozpočtové opatrenie č. 2/2017 o úprave rozpočtu
Uznesenie 4/12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje
a.) zrušenie spoločného školského obvodu k 30.6.2018 pre obec Rokycany
b.) Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 3/2004 o zriadení školského obvodu ZŠ s MŠ Bajerov.
Uznesenie 5/12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bajerove ukladá
- zorganizovať stolnotenisový turnaj dňa 28.12.2017 o 11.00 hod. pre detí a o 13.00 hod. pre dospelých v sále kultúrneho domu v Bajerove. Zodp. Starosta obce a poslanci OZ
Uznesenie 6/12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bajerove
a.) neschvaľuje žiadosť p. Pavla Hudáka o oslobodenie platenia dane z nehnuteľnosti.
V Bajerove dňa 10.12.2017
Vladimír Mruz
Starosta obce