Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

                  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE

UZNESENIA

Z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bajerov, konaného dňa 8.9.2017 v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

                                                                     A. b e r i e   n a   v e d o m i e
l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.
3. Informáciu o zriadení elokovaného pracoviska pri ZŠ s MŠ Bajerov                                          

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/09/2017
Obecné zastupiteľstvo
a.) schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva č. 12/2017
b.) za overovateľov boli určení : p. Robert Hudák, Martin Murín
c.) za zapisovateľa bol určený Ing. František Vahovský

Uznesenie 2/09/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.) návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerov na II. Polrok 2017
b.) poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti

Uznesenie 3/09/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.) dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 zo dňa 1.7.2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení.

Uznesenie 4/09/2017
Obecné zastupiteľstvo ukladá
a.) zorganizovať slávnosť – „ Október mesiac úcty k starším“ dňa 15.10.2017 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Bajerove.
Zodp.: poslanci OZ , starosta obce

Uznesenie 5/09/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.) firmu VIKOL-N na dodávku oplotenia okolo cintorína cca 150 bm.
b.) cena za vykonané práce 4.133,88 €.

V Bajerove dňa 8.9.2017

Vladimír Mruz
Starosta obce