Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE

UZNESENIE
Z 12. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 26.5.2017
v zasadacej miestnosti OcÚ.


Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a   v e d o m i e

l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.
3. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2016
4. Správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Bajerov

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/05/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.) Program rokovania obecného zastupiteľstva č. 12/2017
b.) Za overovateľov boli určení : p. Monika Fedorová a p. Slavomír Sedlák
c.) Za zapisovateľa bol určený Ing. František Vahovský


Uznesenie 2/05/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a.) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2016 a správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
b.) súhlasí s celoročným hospodárením obce Bajerov za rok 2016 bez výhrad
d.) obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtu vo výške 2 712,94 eur previesť na rezervný fond.


Uznesenie 3/05/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.) finančný príspevok pre FS Pukavica vo výške 500 € a pre FS Bajerov-dorast vo výške 500 eur.
b.) finančné prostriedky previesť na účty jednotlivým folklórnym skupinám .


Uznesenie 4/05/2017
Obecné zastupiteľstvo ukladá
a.) usporiadať športový deň dňa 5. júla 2017 so začiatkom o 13.00 hod. prer detí a dospelých na multifunkčnom ihrisku.
Zodp. : starosta obce a poslanci OZ


V Bajerove dňa 26.5.2017