Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE

UZNESENIA 

 Z 11. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 10.3.2017 v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo b e r i e  n a  v e d o m i e

l.     Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/03/2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a.) Program rokovania obecného zastupiteľstva č. 11/2017

b.) Za overovateľov boli určení : p. Róbert Hudák, Monika Fedorová c.) Za zapisovateľa bol určený p. Slavomír Sedlák

Uznesenie 2/03/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov  – ukladá

1. Pripraviť slávnosť - Deň matiek, dňa 13.5.2017 o 15.00 hod. v KD Bajerov Zodp.: starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva

Uznesenie 3/03/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov  schvaľuje

1.  Zmenu – presunutie termínu skúšobnej doby v pohostinstve na 1.4.2017.

Uznesenie 4/03/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov  ukladá

1.  Usporiadať výlet pre seniorov dňa 21.7.2017  - Viničky a plavba loďou do Maďarska.

Uznesenie 5/03/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov ukladá

a.) vypracovať a zaslať žiadosť na MF SR o poskytnutie dotácie vo výške 13.500,00 eur na individuálne potreby obce – oplotenie cintorína.

Zodp.: starosta obce , Vladimír Mruz    T: do 31.3.2017

V Bajerove dňa 11.3.2016

Vladimír Mruz

Starosta obce