Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIA 

 Z 10. riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  9.12.2016

v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.    Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia.

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/12/2016

l. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania  OcZ  č 10/2016

2. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Slavomír Sedlák, Martin Murin

3. Za zapisovateľa: Ing. František Vahovský

Uznesenie 2/12/2016

     Obecné zastupiteľstvo  v Bajerove  zobralo na vedomie do poručujúce stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017 a k viacročnému rozpočtu a:

     a.) schvaľuje predložený návrh  rozpočtu obce na rok 2017 v objeme:

          bežné príjmy                                            614 650  €

          bežné výdavky                                         586 200

          výsledok  bežného rozpočtu              -28 450

          kapitálové príjmy                                                0

          kapitálové výdavky                                    28 450

          výsledok kapitálového rozpočtu        -28 450

Príjmy celkom                        614 650 €

Výdaje celkom                       614 650 €

b.) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2018 a 2019,

c.) v súlade s § 11, odst. 4, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , obecné zastupiteľstva splnomocňuje starostu obce vykonať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu – t.j. presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v kompetencií obecného zastupiteľstva.

Uznesenie 3/12/2016

Obecné zastupiteľstvo  ukladá

a.)    Usporiadať stolnotenisový turnaj dňa 30.12.2016  v kultúrnom dome Bajerov.
       Zodp.: starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva  

Uznesenie 4/12/2016

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

a.)    Poveruje hlavného kontrolóra obce  na výkon kontroly v rozpočtovej organizácií  1 krát  ročne .    
       T: do konca marca po ukončení predchádzajúceho roka 

Uznesenie 5/12/2016

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

-          odmeny poslancom, zástupcovi starostu obce a čl. komisie za rok 2016

Uznesenie 6/12/2016

Starosta obce, p. Vladimír Mruz

-          odvoláva  s funkcie zástupcu starostu   p. Slavomíra Sedláka  k 31.12.2016

-          menuje za zástupcu starostu p. Róberta Hudáka  od 1.1.2017

V Bajerove dňa  9.12.2016

Vladimír Mruz

 starosta obce