Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIE

Z 9.  riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  7.10.2016

v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.  Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie

     obdobie.

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/10/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

  1. Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 9/2016
  2. Za overovateľov boli určení :  p. M. Fedorová, p. R. Hudák
  3. Za zapisovateľa bol určený Ing. František  Vahovský

Uznesenie 2/10/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov ukladá

  1. Pripraviť slávnosť „Október mesiac úcty k starším“ dňa  23.10.2016 o 15.00 hod.  v kultúrnom dome Bajerov

Zodp. : starosta a poslanci OZ

Uznesenie 3/10/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bajerov  schvaľuje

  1. Prevádzkovú dobu pohostinstva v obci od 1.11.2016  s navrhovanými otváracími hodinami na skúšobnú dobu  troch mesiacov.

Uznesenie 4/10/2016

       Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje

  1. Firmu EL VO mont Prešov  - na rekonštrukciu verejného osvetlenia s predpokladanou  cenou 8 889 eur.

V Bajerove dňa  7.10.2016

Vladimír Mruz

Starosta obce