Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIE z 8  riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  10.6.2016 v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.  Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.

3.  Správu  nezávislého audítora z overenia  ročnej účtovnej závierky za rok 2015

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

 Uznesenie 1/06/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a.)   Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 8/2016

b.)   Za overovateľov boli určení :  p. Slavomír Sedlák, Martin Murín

c.)   Za zapisovateľa bol určený Ing. František  Vahovský

Uznesenie 2/06/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a.)   Všeobecne záväzne nariadenie  č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bajerov

     

V Bajerove dňa  10.6.2016

Vladimír Mruz

Starosta obce