Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

 

UZNESENIE zo 7.  riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  11.3.2016 v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2.  Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.
3.  Neschválenie  projektu  - zateplenie budovy  KD  v Bajerove
4.  Odpoveď  na žiadosť  o posilnenie signálu v obci Bajerov od FIRMY ORANGE.
5.  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Klub seniorov v Bajerove.

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/03/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a.)   Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 7/2016
b.)   Za overovateľov boli určení :  p. Fedorová Monika a Róbert Hudák
c.)   Za zapisovateľa bol určený Ing. František  Vahovský

Uznesenie 2/03/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bajerov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v z.n.p.

a.) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  obce   k záverečnému účtu za rok 2015  a správu o kontrolnej činnosti       hlavného kontrolóra obce za rok 2015
b.) súhlasí s celoročným hospodárením obce Bajerov za rok 2015  bez výhrad
d.) obecné zastupiteľstvo  potvrdzuje vyrovnanie schodku rozpočtového hospodárenia za       rok 2015 vo výške 649,00 eur zo zdrojov z minulých rokov.

Uznesenie 3/03/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a.)   odvodnenie cesty spred rodinného domu p. Patrika Macka ,  súpisné číslo 91  a spred rodinného domu p. Jozefa Jakubika , súpisné číslo 111.
        Zodp. : starosta obce  , Vladimír Mruz        T: do 31.8.2016

Uznesenie 4/03/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a)     Dodatok č. 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2010  o určení zápisu detí do 1. ročníka ZŠ  zriaďovateľskej          pôsobnosti obce Bajerov.
b)     Zápis detí do 1. ročníka  pre rok 2016   sa uskutoční v dňoch   12. - 13.4.2016 v priestoroch ZŠ  v Bajerove.  

  Uznesenie 5/03/2016

       Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov

a.)   Ukladá  vypracovať a zaslať žiadosť na MF SR o poskytnutie dotácie vo výške 13.500,00 eur  na individuálne potreby obce -  spevnenie plôch a opravu javiska  pri  kultúrnom dome.
       Zodp. : starosta obce, Vladimír Mruz          T: do 31.3.2016             

V Bajerove dňa  11.3.2016

Vladimír Mruz
Starosta obce