Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE
ZÁVERY Z ROKOVANIA riadneho Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.12.2015 v zasadacej miestnosti OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo  v Bajerove  prijalo uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.    Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia.
3.   List p. Emílii Jakubikovej, ohľadom spoja Prešov-Bajerov
4.   Vstup obce  Bajerov do  KLASTRA , BACHUREŇ – cestovného ruchu Branisko

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/12/2015

l. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania  OcZ  č. 6/2015
2. Za overovateľov zápisnice boli určení p.  Martin Murín a Slavomír Sedlák
3. Za zapisovateľa: Ing. František Vahovský        

Uznesenie 2/12/2015

     Obecné zastupiteľstvo  v Bajerove  zobralo na vedomie doporučujúce stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2016 a k viacročnému rozpočtu a:

     a.) schvaľuje predložený návrh  rozpočtu obce na rok 2016 v objeme:

           bežné príjmy                                        568700 €
           bežné výdavky                                     548700 €
             výsledok  bežného rozpočtu              -20000 €

           kapitálové príjmy                                           0 €
           kapitálové výdavky                                 20000 €
            výsledok kapitálového rozpočtu                 0  €

Príjmy celkom                        568 700 €
Výdaje celkom                        568 700 €

b.) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2017 a 2018,

c.) v súlade s § 11, odst. 4, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , obecné zastupiteľstva splnomocňuje starostu obce vykonať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu – t.j. presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v kompetencií obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie 3/12/2015

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

a.)   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerov  na rok 2016
b.)   Poveruje hlavného kontrolóra obce  na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti                                              

Uznesenie 4/12/2015

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

a.)   Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2015
b.)   Rozpočtové opatrenie  rozpočtovej organizácie č. 3 a 4/2015

Uznesenie 5/12/2015

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

     a.) Dodatok č. 1/2015 k VZN  č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné      odpady na území obce Bajerov

Uznesenie 6/12/2015

Obecné zastupiteľstvo  ukladá

a.)   Usporiadať  „ BAJEROVSKÉ OROLSKÉ SLÁVNOSTI „ v spolupráci s MK  Slovenského Orla Bajerov , dňa 26.6.2015              Zodp. : starosta obce a poslanci OZ

Uznesenie 7/12/2015

Obecné zastupiteľstvo  ukladá

a.)    Zaslať list Firme – ORANGE a SLOVAK  TELEKOM ohľadom posilnenia siete v obci.
       Zodp. : starosta obce, Vladimír Mruz

Uznesenie 8/12/2015

Obecné zastupiteľstvo  ukladá

a.)   Usporiadať stolnotenisový turnaj dňa 29.12.2015 o 10.00 hod. v kultúrnom dome Bajerov.
      Zodp. : starosta obce, Vladimír Mruz a poslanci OZ

Uznesenie 9/12/2015

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje

a.)   Projekt -  rekonštrukcia kultúrneho domu a sály, rekonštrukcia javiska a spevnenie plochy pri kultúrnom dome.

V Bajerove dňa  11.12.2015

Vladimír Mruz
Starosta obce