Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE
ZÁVERY Z ROKOVANIA mimoriadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 11.10.2015 v zasadacej miestnosti OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo  v Bajerove  prijalo uznesenie:

Uznesenie č. 1/10/2015
a.)
   Berie na vedomie
-  informáciu  o výsledku  verejného obstarávania na projekt „Viacúčelové ihrisko  v obci Bajerov“
-  zhotoviteľom diela je: Firma  M. Cup s. r. o., Wolkrova 25, 851 01 Bratislava,
-  cena za vykonanie  diela s DPH , podľa dodatku k zmluve o dielo č. 1/2015  je 62 557,15 €,   z toho:

                  40 000,00 €  poskytnutá dotácia z Úradu vlády  Slovenskej republiky,

                  22 557,15 €  finančné prostriedky z iných zdrojov ( z vlastných zdrojov),

b.)   Ruší  uznesenie č. 5/6/2015 zo dňa  12.6.2015 a
c.)   Schvaľuje  spolufinancovanie na „Viacúčelové ihrisko  v obci Bajerov“
      vo výške 22 557,15 eur  z vlastných
 prostriedkov.

V Bajerove dňa 11.10.2015

Vladimír Mruz
starosta obce