Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE
ZÁVERY Z ROKOVANIA 4. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 18.9.2015 v zasadacej miestnosti OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e  n a  v e d o m i e

l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2.  Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.
3.  Záznam z kontroly  plnenia rozpočtu obce Bajerov k 30.6.2015

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/09/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.)    program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 4/2015
b.)    za overovateľov boli určení :  p. Slavomír Sedlák a p. Martin Murín
c.)    za zapisovateľa bol určený Ing. František  Vahovský

Uznesenie  2/09/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenia č. 1– 3/2015.

Uznesenie  3/09/2015
Obecné zastupiteľstvo
a.)    berie na vedomie oznámenie NASES o národnom projekte „ Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej  z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska v rámci Operačného programu informatizácia  spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového  internetu,
b.)    poveruje  štatutárneho zástupcu – starostu obce Bajerov p. Vladimíra Mruza na podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného povolenia a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete.

Uznesenie  4/09/2015
Obecné zastupiteľstvo
ukladá  zorganizovať slávnosť – „ Október mesiac úcty k starším“ dňa 25.10.2015 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Bajerove.       Zodp.: poslanci OZ , starosta obce

V Bajerove dňa 18.9.2015
Vladimír Mruz
starosta obce