Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE
ZÁVERY Z ROKOVANIA 3. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 12.6.2015 v zasadacej miestnosti OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.
3. Návštevný poriadok fitness centra a detského ihriska.
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/6/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.) Program rokovania obecného zastupiteľstva č. 3/2015
b.) Za overovateľov boli určení : p. Fedorová Monika a Róbert Hudák
c.) Za zapisovateľa bol určený Ing. František Vahovský
Uznesenie 2/6/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.) návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerov na II. polrok 2015,
b.) poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom
kontrolnej činnosti.
Uznesenie 3/6/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v z.n.p.
a.) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2014 a správu o kontrolnej činnosti hlavného              kontrolóra obce za rok 2014
b.) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad
c.) berie na vedomie správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2014
d.) obecné zastupiteľstvo potvrdzuje vykrytie schodku hospodárenia v sume 8824,98 eur zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.      a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zo zdrojov z                  minulých rokov.
Uznesenie 4/6/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Bajerov
Uznesenie 5/6/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje
5% spoluúčasť na projekt – „ Viacúčelové ihrisko v obci Bajerov“.
Uznesenie 6/6/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje
VZN č. 1/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení.
Uznesenie 7/6/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje
firme JUKO výstavbu stĺpa 6 m vysokého na umiestnenie WIFI technológie pre poskytnutie vysokorýchlostného Internetu pre našu obec na obecnom pozemku č. parc. 251, k. ú. Bajerov - bezodplatne.
Uznesenie 8/6/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov ukladá
Usporiadať - Juliáles dňa 4.7.2015 o 13.00 hod. na športovom ihrisku v Bajerov.
Zodp. : poslanci OZ, starosta obce
V Bajerove dňa 12.6.2015
Vladimír Mruz
starosta obce