Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE

ZÁVERY Z ROKOVANIA 2. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 6.3.2015 v zasadacej miestnosti OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo  v Bajerove

A. b e r i e   n a   v e d o m i e

l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.  Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie      obdobie.

3.  Informáciu o požadovaných technických parametroch hasičskej motorovej striekačky z dôvodu nákupu tejto striekačky pre potreby        DHZ

B. s ch v a ľ u j e

l.  Zvolanie obecnej schôdze dňa 12.4.2015 o 17:00 hod v zasadacej miestnosti OcÚ.

2. Vypracovanie a zaslanie žiadosti o dotáciu na individuálne potreby obce z MF SR –  rekonštrukcia obecnej knižnice.

3.  Zakúpenie hasičskej motorovej striekačky pre potreby DHZ

C. u k l a d á

l.  Zvolať obecnú schôdzu dňa 12.4.2015 o 17:00 hod v zasadacej miestnosti OcÚ.     Zodp.: starosta obce

2. Pripraviť slávnosť ku Dňu matiek dňa 17. mája 2015 o 15.00 hod. v sále KD.    Zodp.: starosta obce a poslanci OZ

3. Vypracovanie a zaslanie žiadosti o dotáciu na individuálne potreby obce z MF SR –   rekonštrukcia obecnej knižnice.

    Zodp.: starosta obce a referentka OcÚ

4.  Zrealizovať verejné obstarávanie  na zakúpenie hasičskej motorovej striekačky pre potreby DHZ

    Zodp.: starosta obce a poslanec František Vahovský

V Bajerove dňa  20.3.2015

Vladimír Mruz

Starosta obce