Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Bajerov , ktoré sa konalo dňa 12.12.2014

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce

B. k o n š t a t u j e, ž e
l. novozvolený starosta obce p. Vladimír Mruz zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce Bajerov
2. novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupitelstva:
p. Martin Murín
p. Robert Hudák
p. Slavomír Sedlák
p. Monika Fedorová
p. Ing. František Vahovský

C. z r i a ď u j e
l. komisiu na ochranu verejného poriadku,
2. komisiu finančnú a na ochranu verejného záujmu,
3. komisiu kultúrno-športovú,

D. v o l í
1. predsedu komisie na ochranu verejného poriadku p. Slavomír Sedlák
členov komisie : p. Marcel Murin, Ing. Miloš Murin
2. predsedu finančnej komisie a na ochranu verejného záujmu: p. Ing. František Vahovský
členov komisie: p. Róbert Hudák, Martin Murin
3. predsedu komisie kultúrno-športovej : p. Róbert Hudák
členov komisie : p. Monika Fedorová, Martin Murin

E. m e n u j e
Starosta obce menuje za zástupcu starostu p. Slavomíra Sedláka.

F. u r č u j e
1. Obecné zastupiteľstvo v Bajerove určuje podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat starostu obce tak, že základný plat podľa § 3 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, navyšuje o 22,1% v zmysle § 4 ods. 2 citovaného zákona.
2. Obecné zastupiteľstvo určuje mesačnú odmenu pre zástupcu starostu 10% z mesačného platu starostu obce.

G. Obecné zastupiteľstvo v Bajerove
1. Prerokovalo návrh zmluvy na zverenie dlhodobého majetku nadobudnutého z projektu „ Komplexná rekonštrukcia ZŠ a MŠ s prístavbou v obci Bajerov do správy Základnej školy s materskou školou Bajerov
2. Zveruje s účinnosťou od 15.12.2014 do správy ZŠ s MŠ Bajerov majetok
v hodnote 490 955,70 eur

V Bajerove dňa 12.12.2014
Vladimír Mruz
Starosta obce