Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE

ZÁVERY Z ROKOVANIA
18. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 7.11.2014
v zasadacej miestnosti OcÚ.


Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia .


Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/18/2014
l. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OcZ č. 18/2014
2. Za overovateľov zápisnice boli určení Bc. Svetlana Magdošková a p. Róbert Hudák

Uznesenie 2/18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bajerove zobralo na vedomie doporučujúce stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2015 a k viacročnému rozpočtu a:

a.) schvaľuje predložený návrh rozpočtu obce na rok 2015 v objeme:
bežné príjmy 551 640 €
bežné výdavky 541 646 €
výsledok bežného rozpočtu + 9 994 €

kapitálové príjmy 189 874 €
kapitálové výdavky 199 868 €
výsledok kapitálového rozpočtu - 9 994 €

Príjmy celkom 741 514 €
Výdaje celkom 741 514 €


b.) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2016 a 2017,

c.) v súlade s § 11, odst. 4, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , obecné zastupiteľstva splnomocňuje starostu obce vykonať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu – t.j. presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v kompetencií obecného zastupiteľstva.

d.) schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 .

V Bajerove dňa 7.11.2014
Vladimír Mruz
Starosta obce