Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE

ZÁVERY Z ROKOVANIA
17. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 1.8.2014
v zasadacej miestnosti OcÚ.


Obecné zastupiteľstvo b e r i e  n a  v e d o m i e

l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie
obdobie.
3. Vyhodnotenie plnenia investičných aktivít – výstavba skladov pri kultúrnom dome a
rekonštrukcia zasadačky v kultúrnom dome.
4. Vyhodnotenie plnenia investičnej akcie – „Komplexná rekonštrukcia MŠ a ZŠ v obci
Bajerov“
5. Odpoveď Mgr. Filipovičovej na anonymný list a list pedagogického kolektívu na anonym.

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/17/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) program rokovania obecného zastupiteľstva
b) za overovateľov zápisnice boli určení : Ing. František Váhovský, Slavomír Sedlák
c) za zapisovateľku Emília Mihaliková

Uznesenie 2/17/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) rozpočtové opatrenie č. 1/2014

Uznesenie 3/17/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bajerov

Uznesenie 4/17/2014
Obecné zastupiteľstvo určuje , že vo volebnom období 2014-2018 bude rozsah funkcie starostu obce Bajerov plný teda 100% úväzok.

Uznesenie 5/17/2014
a.) Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov určuje, že vo voľbách do orgánov samosprávy obce Bajerov, ktoré sa budú konať 15.11.2014 , bude volených päť poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bajerov, pričom obce Bajerov bude tvoriť jeden volebný obvod.
b.) Poveruje starostu obce p. Vladimíra Mruza k zverejneniu tohto uznesenia, najneskôr 65 dní pred dňom volieb.

Uznesenie 6/17/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje , že v prípade schválenia dotácie zo zdrojov Environmentálneho fondu MŽP SR na zateplenie budovy sa bude podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške minimálne 5% z oprávnených nákladov.

Uznesenie 7/17/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby sa rokovania obecného zastupiteľstva nahrávali.

Uznesenie 8/17/2014
Obecné zastupiteľstvo ukladá zorganizovať slávnosť „Október mesiac úcty k starším“ dňa 19.10.2014 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Bajerove.


V Bajerove dňa 1.8.2014
Vladimír Mruz
Starosta obce