Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE

ZÁVERY Z ROKOVANIA

16. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 16.5.2014
v zasadacej miestnosti OcÚ.


Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e

l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie
obdobie.
3. Anonymný list , ktorý došiel na OcÚ dňa 28.4.2014.

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/16/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Dodatok č. 2/2014 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bajerov.

Uznesenie 2/16/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Čerpanie úveru vo výške 30 000 eur na 5% spoluúčasť projektu „ Komplexná rekonštrukcia MŠ a ZŠ s prístavbou v obci Bajerov“.

Uznesenie 3/16/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a.) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2013
a správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013
b.) berie na vedomie správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2013
c.) súhlasí s celoročným hospodárením obce Bajerov za rok 2013 bez výhrad
d.) obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyrovnanie schodku rozpočtového hospodárenia za
rok 2013 vo výške 1277,00 eur zo zdrojov z minulých rokov.

Uznesenie 4/16/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov
a.) schvaľuje predaj nehnuteľnosti vedenú  Okresným úradom v Prešove, Katastrálny odbor, pre k.ú. Bajerov na LV č. 309 ako parcela KN-C číslo 198 o výmere 903 m2-záhrada  pani Kataríne Homoľovej, bytom Bajerov č. 99, za kúpnu cenu vo výške 5190,00 eur .
b.) návrh na vklad a geometrické zameranie bude hradiť kupujúci.

V Bajerove dňa 16.5.2014
Vladimír Mruz
Starosta obce