Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE

ZÁVERY Z ROKOVANIA

15. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 14.2.2014
v zasadacej miestnosti OcÚ.


Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e

l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie
obdobie.
3. Žiadosť Klubu seniorov pri obecnom úrade Bajerov o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2014.
4. Návrh p. starostu na vytlačenie knihy o obci Bajerov.


Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/15/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Dodatok č. 1/2014 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bajerov.

Uznesenie 2/15/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zrušenie Centra voľného času pri ZŠ s MŠ Bajerov zo siete škôl a školských zariadení SR k 1.1.2015.

Uznesenie 3/15/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) odpredaj pozemku parc. KN-C  č. 198- záhrada o výmere 903 m2, formou verejnej obchodnej súťaže, kritériom bude ponúknutá cena záujemcov, minimálna cena podľa znaleckého posudku je 4.040 €, návrh na vklad a geometrické zameranie bude hradiť kupujúci.

b) ukladá starostovi obce doručiť záujemcom p. Kataríny Homoľovej a p. Róbertovi Magáčovi znalecký posudok, kde je uvedená minimálna cena za pozemok. Na najbližšie zasadnutie budú môcť záujemcovia predložiť svoje ponuky .
Termín: marec 2014.

V Bajerove dňa 14.2.2014
Vladimír Mruz
Starosta obce