Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE

ZÁVERY Z ROKOVANIA

14. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 13.12.2013
v zasadacej miestnosti OcÚ.


Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e

l. Správu o plnení uznesenia č. 13/2013 z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie
obdobie.
4. Žiadosti občanov obce o odkúpenie obecného pozemku - p. Homoľová, p. Magáč
5. Zloženie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizačných prác so stavom
k 31.12.2013.


Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/14/2013
Rozpočtové opatrenie č. 1 na úpravu rozpočtu za rok 2013

Uznesenie 2/14/2013
a.) Predložený návrh rozpočtu obce na rok 2014 v objeme:
- bežné príjmy 542 350 €, kapitálové príjmy 437560 €, finančné operácie 23030 €
- bežné výdaje 531 865 €, kapitálové výdaje 471075 €,
b.) Schvaľuje viacročný rozpočet na roky 2015, 2016
c.) V súlade s § 11, odst. 4, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , obecné zastupiteľstva splnomocňuje starostu obce vykonať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu – t.j. presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový objem výdavkov bežného rozpočtu ostal zachovaný.
O každej zmene rozpočtu bude starosta informovať na najbližšom zasadnutí obecné zastupiteľstvo. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v kompetencií obecného zastupiteľstva.
d.) V súlade s § 4, odst. 5 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obec nebude uplatňovať programy obce ( tvoriť programový rozpočet).


Uznesenie 3/12/2013
a.) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerov na II. polrok 2014.
b.) Poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly so schváleným plánom kontrolnej činnosti

Uznesenie 4/12/2013
Obecné zastupiteľstva v Bajerove poveruje starostu obce zvolať pracovné stretnutie starostov z okolitých obcí za účasti p. zástupcu starostu Ing. Františka Váhovského a Mgr. Ivety Markovičovej riaditeľky ZŠ , ohľadom zvýšenia dotácie na CVČ pre rok 2014.
Termín : do konca februára 2014.

Uznesenie 5/14/2014
Usporiadať stolnotenisový turnaj dňa 27.12.2013 v kultúrnom dome a hokejový turnaj v mesiaci január 2014 v prípade priaznivého počasia.
Zodp. : starosta obce a poslanci OZ.

Uznesenie 6/14/2014
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce dať vypracovať znalecký posudok na parcelu číslo 198 – záhrada o výmere 903 m2.
Termín : január 2014

V Bajerove dňa 13.12.2012
Vladimír Mruz
Starosta obce