Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBEC BAJEROV
ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

I. U z n e s e n i e č . 12/2013

z riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 6.9.2013
v zasadacej miestnosti OcÚ.


A. b e r i e n a v e d o m i e

l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Informáciu o aktivitách obce od posledného zasadnutia a úlohy na nasledujúce obdobie
3. Informáciu o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Bajerov.
4. Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce k 30.6.2013.
5. Oznámenie Mgr. Lenky Murinovej o vzdaní sa členstva v Rade školy pri ZŠ s MŠ Bajerov
6. Zmenu názvu organizácie SZŤP v Bajerove na Klub seniorov pri Obecnom úrade v Bajerove.
7. Žiadosť p. Kataríny Homoľovej o odkúpenie parc. č. 198 v k.ú. Bajerov.


B. s c h v a ľ u j e

1/09/2013
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bajerov


C. u k l a d á

1. Zverejniť na úradnej tabuli odpredaj obecného pozemku č. 198 v k. ú. Bajerov do 30.9.2013,
záujemcovia o odkúpenie pozemku môžu písomne požiadať OcÚ v Bajerove do 31.10.2013.

2. Upozorniť vlastníkov 4. a 6.b.j. o odstránenie žúmp z pozemku č. 198, z dôvodu odpredaja.
Zodp. : starosta obce, Vladimír Mruz Termín: 1.6.2014

3. Usporiadať slávnosť „Október mesiac úcty k starším“ dňa 20.10.2013 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Bajerove.
Zodp.: starosta obce a poslanci OZ

Závery z 12. rokovania obecného zastupiteľstva boli jednomyseľne schválené.

V Bajerove dňa 6.9.2013


Vladimír Mruz
Starosta obce