Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBEC BAJEROV

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

I. U z n e s e n i e č . 11/2013

z riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa 7.6.2013
v zasadacej miestnosti OcÚ.

A. b e r i e n a  v e d o m i e

l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Informáciu o aktivitách obce od posledného zasadnutia a úlohy na nasledujúce obdobie
3. Informáciu o kandidátoch na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Bajerov.
4. Sťažnosť p. Rastislava Magáča, ohľadom regulácie potoka.
5. Správu o ukončení verejného obstarávania – rekonštrukcie ZŠ.

B. s c h v a ľ u j e

1. Poslanci obecného zastupiteľstva po prerokovaní jednomyseľne odsúhlasili plat pre starostu obce Bajerov s  25% zvýšením od 1.7.2013.
2. Smernicu upravujúcu postup verejného obstarávateľa obce Bajerov pri verejnom obstarávaní, zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovaru, zákaziek na poskytnutie služieb, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, koncesie na stavebné práce a súťaž návrhov.
4. Pokladničný limit v pokladni obecného úradu vo výške 3.000 eur.

C. u  k l a d á

l. Usporiadať kultúrno-športové popoludnie pre detí a mládež našej obce dňa 20.7.2013 pred kultúrnym domom.
Zodp.. zástupca starostu , Ing. František Váhovský a poslanci OZ


Závery z 11. rokovania obecného zastupiteľstva boli jednomyseľne schválené.


V Bajerove dňa 7.6.2013


Vladimír Mruz
Starosta obce