Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

A. b e r i e n a v e d o m i e

l. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva
2. Správu hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2012
3. Správu nezávislého audítora za rok 2012
4. Výročnú správu za rok 2012
3. Informáciu o aktivitách obce od posledného zasadnutia a na nasledujúce obdobie
4. Správu o vykonaní inventarizačných prác so stavom k 31.12.2012.
5. Ďakovný list od ZOSZŤP Bajerov.
6. Informáciu o spolupráci Dobrovoľného záchranného systému S.A.R Prešov s DHZ Bajerov.

B. s c h v a ľ u j e

1. Celoročné hospodárenie obce a záverečný účet za rok 2012 bez výhrad
2. Výsledok hospodárenia za rok 2012 vo výške 8783,19 €.
3. Finančný prebytok rozpočtu za rok 2012 , po odpočítaní účelových prostriedkov, v plnej výške previesť na rezervný fond - použije sa na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2013 ako spoluúčasť na projekte „ „Rekonštrukcia centrálnej časti obce Bajerov a rekonštrukcia ZŠ s MŠ Bajerov.
4. Výstavbu skladových priestorov pri kultúrnom dome.

C. u k l a d á

l. Poslancom OZ pripraviť slávnosť ku Dňu matiek dňa 12. mája 2013 o 15.30 hod. v sále KD.
Zodp. Starosta obce, Vladimír Mruz a poslanci OZ
2. Zorganizovať brigádu jarné upratovanie v spolupráci so ZŠ Bajerov.
Zodp. : starosta obce, Vladimír Mruz Termín: ihneď

D. v o l í

l. Hlavného kontrolóra obce Bajerov Ing. Milana Marchevského, ul. Karabinského 34 Ľubotice, s nástupom od 1.4.2013. Pracovný pomer sa stanovuje v rozsahu 2,5% pracovného času.


II. Obecné zastupiteľstvo v Bajerove sa uznáša na:

l. Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bajerov.

Závery z 10. rokovania obecného zastupiteľstva boli jednomyseľne schválené.


V Bajerove dňa 8.3.2013


Vladimír Mruz
Starosta obce