Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

A.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o plnení uznesenia č. 8/2012 z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Rozpočet obce na roky 2014 a 2015 a programový rozpočet na roky 2014 a 2015
3. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.
4. Žiadosť občanov obce na opravu miestnej komunikácie k rodinným domom č. 36, 37 a 39.
5. List z ObÚ životného prostredia - odstúpenie podnetu ohľadom vypúšťania odpadových vôd

B.  s c h v a ľ u j e

1. Úpravu rozpočtu za rok 2012
2. Rozpočet obce na rok 2013 a programový rozpočet obce.
3. Inventarizačnú komisiu v zložení:
- predseda Róbert Hudák, členovia Zdena Sedláková a Emília Mihaliková
4. 5% spoluúčasť na projekte – „ Zelená investičná schéma“ na zateplenie kultúrneho domu.
5. Zverejňovať závery z rokovania obecného zastupiteľstva na internetovej stránke obce Bajerov.

C.  u k l a d á

l. Vykonať inventarizačné práce so stavom k 31.12.2012.
Zodp. : Inventarizačná komisia , T : do 31.12.2012
2. Prejednať s Farským úradom v Bajerove možnosť prenájmu budovy materskej školy, ktorej vlastníkom je rímsko-katolická cirkev a ktorá žiada právne vysporiadanie prenájmu budovy.
Zodp. : starosta obce Vladimír Mruz, T: do 31.3.2013
3. Zverejňovať závery z rokovania obecného zastupiteľstva na internetovej stránke obce Bajerov. Zodp. : starosta obce Vladimír Mruz
ref. OcÚ Emília Mihaliková T: ihneď

II. Obecné zastupiteľstvo v Bajerove sa uznáša na:

1. Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bajerov.

Závery z 9. rokovania obecného zastupiteľstva boli jednomyseľne schválené.

V Bajerove dňa 7.12.2012
Vladimír Mruz
Starosta obce